Danh sách tiểu hành tinh/474301–474400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
474301 2001 XM187 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
474302 2001 XK229 15/12/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
474303 2001 XL248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
474304 2001 XN253 22/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
474305 2001 YN15 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
474306 2001 YT31 20/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
474307 2001 YR57 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
474308 2001 YX156 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
474309 2002 AB26 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
474310 2002 AN50 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
474311 2002 AG65 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
474312 2002 AW139 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
474313 2002 AO142 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
474314 2002 AQ172 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
474315 2002 AT172 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
474316 2002 BK28 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
474317 2002 CX54 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
474318 2002 CB72 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
474319 2002 CQ187 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474320 2002 CQ204 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
474321 2002 CK218 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
474322 2002 CH229 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
474323 2002 CE258 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
474324 2002 CY261 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
474325 2002 CS286 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
474326 2002 CJ297 22/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
474327 2002 DV18 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
474328 2002 EK4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,2 km MPC · JPL
474329 2002 ET25 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
474330 2002 ED90 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
474331 2002 EE141 12/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
474332 2002 FC30 20/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
474333 2002 GU9 14/04/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
474334 2002 GZ64 08/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
474335 2002 GK65 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
474336 2002 GG71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
474337 2002 HM6 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
474338 2002 JT56 09/05/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
474339 2002 NH64 08/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
474340 2002 OM5 19/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
474341 2002 ON32 17/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
474342 2002 OL33 17/07/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
474343 2002 PJ 01/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
474344 2002 PO80 11/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
474345 2002 PQ173 08/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
474346 2002 PH185 08/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
474347 2002 PH187 11/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
474348 2002 QR3 16/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
474349 2002 QG27 28/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
474350 2002 QN52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 470 m MPC · JPL
474351 2002 QT55 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,4 km MPC · JPL
474352 2002 QH63 17/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
474353 2002 QC68 18/08/2002 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
474354 2002 QK71 17/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
474355 2002 QV88 27/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
474356 2002 QO95 18/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
474357 2002 QU106 17/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
474358 2002 QO111 16/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
474359 2002 QX111 31/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
474360 2002 QV121 16/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
474361 2002 QJ124 16/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
474362 2002 QN127 18/08/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
474363 2002 QZ131 18/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
474364 2002 RJ16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
474365 2002 RR58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
474366 2002 RO85 05/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
474367 2002 RA116 06/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
474368 2002 RQ138 10/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
474369 2002 RJ142 11/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
474370 2002 RT157 11/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
474371 2002 RL177 13/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
474372 2002 RE207 14/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
474373 2002 RB235 11/09/2002 Palomar M. White, M. Collins 650 m MPC · JPL
474374 2002 RP254 14/09/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
474375 2002 RK261 11/09/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
474376 2002 RJ269 14/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
474377 2002 RE270 04/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
474378 2002 RT279 14/09/2002 Palomar NEAT 490 m MPC · JPL
474379 2002 SK25 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
474380 2002 SK26 29/09/2002 Haleakala NEAT 750 m MPC · JPL
474381 2002 SW59 16/09/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
474382 2002 SX69 26/09/2002 Palomar NEAT 450 m MPC · JPL
474383 2002 SN70 26/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
474384 2002 TB22 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
474385 2002 TC43 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
474386 2002 TT60 05/10/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
474387 2002 TJ120 03/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
474388 2002 TC124 04/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
474389 2002 TP131 04/10/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
474390 2002 TS141 05/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
474391 2002 TC151 05/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
474392 2002 TF157 05/10/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
474393 2002 TU190 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
474394 2002 TK224 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
474395 2002 TB233 06/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
474396 2002 TZ325 05/10/2002 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
474397 2002 TK327 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
474398 2002 TO340 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
474399 2002 TB368 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
474400 2002 UF13 28/10/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL