Danh sách tiểu hành tinh/465801–465900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
465801 2010 CL84 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465802 2010 CP115 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
465803 2010 CN116 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
465804 2010 CK122 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
465805 2010 CA146 15/02/2010 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
465806 2010 CF153 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465807 2010 CS179 14/02/2010 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
465808 2010 CN182 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
465809 2010 CU182 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
465810 2010 CB183 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
465811 2010 CH248 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
465812 2010 DH42 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
465813 2010 DG48 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
465814 2010 DE74 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
465815 2010 EF41 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
465816 2010 EZ42 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
465817 2010 EP66 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465818 2010 EW77 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
465819 2010 EQ86 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
465820 2010 ER104 12/03/2010 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
465821 2010 EE122 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
465822 2010 EU132 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
465823 2010 EU134 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
465824 2010 FR 18/03/2010 Catalina CSS 160 m MPC · JPL
465825 2010 FD96 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
465826 2010 GA24 04/04/2010 Catalina CSS 150 m MPC · JPL
465827 2010 GF134 23/01/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
465828 2010 GB135 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
465829 2010 HD18 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
465830 2010 HC79 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
465831 2010 JX10 02/05/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
465832 2010 JZ35 13/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
465833 2010 JX117 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
465834 2010 LQ30 06/06/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
465835 2010 LG53 09/06/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
465836 2010 ME34 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
465837 2010 ME45 22/06/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
465838 2010 MJ46 23/06/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
465839 2010 NT53 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
465840 2010 NN67 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
465841 2010 NS110 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
465842 2010 OO16 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
465843 2010 OV24 19/07/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
465844 2010 OW36 21/07/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
465845 2010 OK80 26/07/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
465846 2010 OK122 27/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
465847 2010 PJ41 06/08/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
465848 2010 PQ51 08/08/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
465849 2010 PD60 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
465850 2010 PC61 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465851 2010 PP78 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
465852 2010 RS16 02/09/2010 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
465853 2010 RJ42 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
465854 2010 RV48 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
465855 2010 RB59 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465856 2010 RC67 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
465857 2010 RW77 07/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
465858 2010 RG99 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465859 2010 RE102 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
465860 2010 RJ106 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
465861 2010 RQ111 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465862 2010 RH116 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
465863 2010 RC123 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465864 2010 RJ123 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465865 2010 RD166 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465866 2010 SF8 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
465867 2010 SS15 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465868 2010 SX26 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
465869 2010 SW28 23/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
465870 2010 TX6 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465871 2010 TK10 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
465872 2010 TY15 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465873 2010 TU21 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
465874 2010 TB22 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465875 2010 TG22 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
465876 2010 TL24 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
465877 2010 TA28 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
465878 2010 TM34 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
465879 2010 TG79 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465880 2010 TF86 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
465881 2010 TL129 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465882 2010 TC139 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
465883 2010 TF147 01/10/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
465884 2010 TG148 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
465885 2010 TE155 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
465886 2010 TB162 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
465887 2010 TT168 13/10/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
465888 2010 TH171 08/10/2010 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
465889 2010 UT2 23/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
465890 2010 UW3 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
465891 2010 UA4 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
465892 2010 UT7 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
465893 2010 UR16 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
465894 2010 UK17 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
465895 2010 UE44 03/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
465896 2010 UE56 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
465897 2010 UK58 16/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
465898 2010 UN80 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
465899 2010 UX89 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
465900 2010 UG107 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL