Danh sách tiểu hành tinh/466101–466200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
466101 2012 CT22 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
466102 2012 CV23 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466103 2012 CF34 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
466104 2012 CX34 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
466105 2012 CG40 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
466106 2012 CX47 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
466107 2012 CP50 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
466108 2012 CA51 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
466109 2012 DZ8 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
466110 2012 DR14 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
466111 2012 DL20 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
466112 2012 DB29 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466113 2012 DN35 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466114 2012 DN38 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
466115 2012 DE50 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
466116 2012 DR51 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
466117 2012 DX66 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
466118 2012 DS67 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466119 2012 DY67 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466120 2012 DG82 02/02/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
466121 2012 EJ 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
466122 2012 EY6 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466123 2012 EM7 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
466124 2012 EZ13 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
466125 2012 EF14 14/03/2012 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
466126 2012 EC16 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
466127 2012 FT1 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466128 2012 FO17 12/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
466129 2012 FX21 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466130 2012 FZ23 23/03/2012 Siding Spring SSS APO 810 m MPC · JPL
466131 2012 FE25 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
466132 2012 FP37 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
466133 2012 FQ44 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
466134 2012 FQ65 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
466135 2012 FW68 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
466136 2012 FF75 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466137 2012 GZ30 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
466138 2012 GU31 24/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
466139 2012 HH1 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
466140 2012 HG16 16/04/2012 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
466141 2012 HQ18 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466142 2012 HG19 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466143 2012 HD27 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
466144 2012 HU29 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
466145 2012 HM34 22/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
466146 2012 HU38 02/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
466147 2012 HA44 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
466148 2012 HZ45 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
466149 2012 HY49 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
466150 2012 HR51 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
466151 2012 HU54 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
466152 2012 HQ56 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
466153 2012 HC57 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
466154 2012 HC61 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466155 2012 HW66 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
466156 2012 HP67 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
466157 2012 HR70 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
466158 2012 HY72 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
466159 2012 HP74 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466160 2012 HZ77 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
466161 2012 HR79 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466162 2012 JO3 19/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
466163 2012 JB7 30/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
466164 2012 JW7 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466165 2012 JH10 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
466166 2012 JS16 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
466167 2012 JC20 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466168 2012 JU20 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
466169 2012 JJ24 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
466170 2012 JD27 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
466171 2012 JQ27 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
466172 2012 JR28 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
466173 2012 JG39 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
466174 2012 JA40 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466175 2012 JP41 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466176 2012 JG57 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466177 2012 JS60 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
466178 2012 KA5 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
466179 2012 KX9 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
466180 2012 KY9 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
466181 2012 KQ14 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
466182 2012 KF16 27/06/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
466183 2012 KK16 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
466184 2012 KB18 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
466185 2012 KH19 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
466186 2012 KC28 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
466187 2012 KK28 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
466188 2012 KQ28 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
466189 2012 KS28 16/07/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
466190 2012 KZ28 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
466191 2012 KL45 28/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
466192 2012 KG46 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
466193 2012 KM46 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466194 2012 KC47 30/07/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
466195 2012 KR49 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
466196 2012 KD51 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
466197 2012 LL8 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
466198 2012 LB10 31/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
466199 2012 LC14 25/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
466200 2012 LZ15 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL