Danh sách tiểu hành tinh/463501–463600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
463501 2013 QA57 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
463502 2013 QG57 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
463503 2013 QA58 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
463504 2013 QL58 30/07/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463505 2013 QC59 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463506 2013 QT59 22/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
463507 2013 QU59 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
463508 2013 QN60 04/03/2011 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
463509 2013 QE61 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463510 2013 QS61 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
463511 2013 QZ62 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
463512 2013 QN64 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
463513 2013 QK66 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463514 2013 QT67 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
463515 2013 QB68 30/07/2013 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
463516 2013 QT68 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
463517 2013 QB71 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
463518 2013 QC71 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
463519 2013 QL73 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
463520 2013 QX75 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463521 2013 QZ88 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
463522 2013 QU90 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
463523 2013 QD92 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463524 2013 QK95 11/07/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
463525 2013 RM1 31/01/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
463526 2013 RP1 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
463527 2013 RH2 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463528 2013 RX10 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
463529 2013 RC15 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
463530 2013 RP15 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
463531 2013 RT17 28/07/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
463532 2013 RW21 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
463533 2013 RS22 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
463534 2013 RQ23 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
463535 2013 RJ24 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
463536 2013 RB28 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
463537 2013 RU29 25/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
463538 2013 RV32 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
463539 2013 RZ33 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
463540 2013 RM39 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
463541 2013 RW40 26/04/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
463542 2013 RH44 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
463543 2013 RJ44 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
463544 2013 RM44 30/08/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
463545 2013 RA45 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
463546 2013 RL48 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
463547 2013 RN48 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463548 2013 RU48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
463549 2013 RM49 30/07/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
463550 2013 RA50 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
463551 2013 RH50 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
463552 2013 RX50 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
463553 2013 RD51 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463554 2013 RL53 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
463555 2013 RZ54 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
463556 2013 RF58 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
463557 2013 RG58 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
463558 2013 RZ58 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
463559 2013 RU59 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,6 km MPC · JPL
463560 2013 RZ60 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463561 2013 RY65 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
463562 2013 RE68 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
463563 2013 RJ71 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
463564 2013 RC75 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
463565 2013 RT75 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463566 2013 RE76 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
463567 2013 RS78 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
463568 2013 RN79 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463569 2013 RS79 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
463570 2013 RH80 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
463571 2013 RW82 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
463572 2013 RH88 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463573 2013 RK90 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
463574 2013 RN92 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
463575 2013 RK94 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
463576 2013 SZ13 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
463577 2013 SH14 03/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
463578 2013 SL14 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
463579 2013 SZ15 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
463580 2013 ST17 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
463581 2013 SX18 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
463582 2013 SL21 19/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
463583 2013 SB22 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
463584 2013 SD23 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
463585 2013 SD30 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
463586 2013 SG30 07/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
463587 2013 SZ31 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
463588 2013 SG33 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
463589 2013 SR34 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
463590 2013 SS34 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
463591 2013 SE35 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463592 2013 ST35 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
463593 2013 SY36 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
463594 2013 SP38 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
463595 2013 SB39 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
463596 2013 SJ40 26/09/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
463597 2013 SM40 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
463598 2013 SP44 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
463599 2013 SC47 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
463600 2013 SP48 01/10/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL