Danh sách tiểu hành tinh/460401–460500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
460401 2014 SG97 25/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460402 2014 SB102 03/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
460403 2014 SU106 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
460404 2014 SL111 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
460405 2014 SD114 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460406 2014 SG116 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
460407 2014 SM117 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
460408 2014 SU117 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
460409 2014 ST118 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460410 2014 SY118 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460411 2014 SO119 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
460412 2014 SS123 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
460413 2014 SW123 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
460414 2014 SD124 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
460415 2014 SW126 18/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
460416 2014 SW131 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460417 2014 SF132 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460418 2014 SO135 28/03/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
460419 2014 SL141 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460420 2014 SA142 16/03/2013 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
460421 2014 SN146 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460422 2014 SZ153 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
460423 2014 SG154 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460424 2014 SH154 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460425 2014 ST154 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
460426 2014 SP155 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460427 2014 SJ156 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460428 2014 SS157 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460429 2014 SY157 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
460430 2014 SJ158 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
460431 2014 SG159 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
460432 2014 SA160 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
460433 2014 SO160 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460434 2014 SS161 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
460435 2014 SE163 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460436 2014 SG165 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460437 2014 SC166 20/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
460438 2014 SR166 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
460439 2014 SO167 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
460440 2014 SA172 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460441 2014 SJ175 11/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460442 2014 SL179 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
460443 2014 SV183 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460444 2014 ST188 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
460445 2014 SZ188 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460446 2014 ST189 03/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460447 2014 ST208 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
460448 2014 SK210 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460449 2014 SD211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
460450 2014 SE213 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460451 2014 SF214 29/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
460452 2014 SH215 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
460453 2014 SV218 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
460454 2014 SX218 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
460455 2014 SP226 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
460456 2014 SZ226 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
460457 2014 SF227 06/11/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
460458 2014 SO228 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
460459 2014 SP228 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
460460 2014 SY235 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460461 2014 SO237 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
460462 2014 SK257 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460463 2014 SJ258 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
460464 2014 SH260 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
460465 2014 SH263 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460466 2014 SK264 31/07/2009 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
460467 2014 SR264 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
460468 2014 SV264 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
460469 2014 SW264 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460470 2014 SL265 20/12/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
460471 2014 SR265 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
460472 2014 SR266 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460473 2014 SY266 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
460474 2014 SD267 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
460475 2014 SZ268 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460476 2014 SD280 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
460477 2014 SB283 03/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460478 2014 SY285 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460479 2014 SG287 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460480 2014 SS288 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460481 2014 SZ288 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
460482 2014 SK289 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
460483 2014 SY291 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
460484 2014 SG298 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
460485 2014 SJ301 14/01/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
460486 2014 SR302 22/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
460487 2014 SE303 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
460488 2014 SR304 03/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
460489 2014 SS305 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
460490 2014 SD307 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
460491 2014 SO307 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
460492 2014 SX309 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
460493 2014 SG310 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460494 2014 SL310 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
460495 2014 SZ310 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
460496 2014 SQ311 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
460497 2014 SS311 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
460498 2014 SK313 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
460499 2014 SF315 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460500 2014 SN316 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL