Danh sách tiểu hành tinh/460001–460100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
460001 2014 OP92 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
460002 2014 OY92 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
460003 2014 OY101 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
460004 2014 OB102 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
460005 2014 OH103 03/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
460006 2014 OE108 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
460007 2014 OZ108 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
460008 2014 OU111 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
460009 2014 OJ112 26/07/2008 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
460010 2014 OK115 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460011 2014 ON120 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
460012 2014 OQ120 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
460013 2014 OW120 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
460014 2014 OS124 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
460015 2014 OB128 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
460016 2014 OX136 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460017 2014 OV137 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460018 2014 OX138 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460019 2014 OG139 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
460020 2014 OL139 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
460021 2014 OL140 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
460022 2014 OZ141 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460023 2014 OZ142 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
460024 2014 OX150 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
460025 2014 OR151 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460026 2014 OL164 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
460027 2014 OA165 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460028 2014 OH165 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
460029 2014 OR168 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460030 2014 OY169 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
460031 2014 OG171 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
460032 2014 OR171 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460033 2014 OA173 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460034 2014 OG177 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
460035 2014 OJ181 02/11/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
460036 2014 OE184 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
460037 2014 OK186 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
460038 2014 OK187 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
460039 2014 OO187 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
460040 2014 OX187 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460041 2014 OG188 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460042 2014 OH189 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460043 2014 OE191 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460044 2014 OD192 30/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
460045 2014 OL192 01/07/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
460046 2014 OS193 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
460047 2014 OZ194 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
460048 2014 OC196 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
460049 2014 OL197 19/12/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
460050 2014 OO197 30/07/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
460051 2014 OU197 28/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
460052 2014 OC199 20/05/2013 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
460053 2014 OH199 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
460054 2014 OE200 12/09/2007 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
460055 2014 OL200 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
460056 2014 OX202 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
460057 2014 OP203 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
460058 2014 OU203 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
460059 2014 OU204 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
460060 2014 OZ213 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460061 2014 OA220 29/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460062 2014 OP223 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
460063 2014 OS225 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460064 2014 OZ226 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
460065 2014 OF229 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460066 2014 OR229 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
460067 2014 OB230 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460068 2014 OY233 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
460069 2014 OA240 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
460070 2014 OJ241 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
460071 2014 OH242 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
460072 2014 OT251 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
460073 2014 OV262 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460074 2014 OR295 18/05/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
460075 2014 OU295 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460076 2014 OO296 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460077 2014 OS297 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
460078 2014 OZ297 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460079 2014 OG298 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
460080 2014 OT306 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
460081 2014 OO323 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
460082 2014 OB334 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
460083 2014 OD336 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
460084 2014 OE341 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
460085 2014 OT341 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
460086 2014 OS343 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
460087 2014 OK358 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
460088 2014 OM373 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
460089 2014 OU376 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
460090 2014 OB379 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
460091 2014 OA381 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
460092 2014 OD384 25/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
460093 2014 OT387 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
460094 2014 OP390 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460095 2014 ON391 28/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
460096 2014 PA 09/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
460097 2014 PD 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
460098 2014 PJ 08/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
460099 2014 PG2 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
460100 2014 PH5 10/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 750 m MPC · JPL