Danh sách tiểu hành tinh/459301–459400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
459301 2012 GN24 10/02/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
459302 2012 GP25 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
459303 2012 GS25 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459304 2012 GC26 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459305 2012 GT27 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
459306 2012 GY27 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459307 2012 GZ27 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
459308 2012 GN29 11/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
459309 2012 GS29 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
459310 2012 GZ32 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
459311 2012 GF33 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
459312 2012 GY33 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459313 2012 GM37 30/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
459314 2012 GC39 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
459315 2012 GA40 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
459316 2012 HS1 30/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
459317 2012 HT1 15/03/2012 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
459318 2012 HU3 16/04/2012 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
459319 2012 HV5 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
459320 2012 HL6 01/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
459321 2012 HX8 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
459322 2012 HB9 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
459323 2012 HF10 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459324 2012 HY11 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
459325 2012 HM17 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
459326 2012 HX18 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
459327 2012 HK19 22/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
459328 2012 HX19 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
459329 2012 HE20 26/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
459330 2012 HY22 18/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
459331 2012 HR23 30/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459332 2012 HT23 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
459333 2012 HZ27 11/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
459334 2012 HO38 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
459335 2012 HC39 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459336 2012 HF39 13/04/2012 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
459337 2012 HO39 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
459338 2012 HZ40 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
459339 2012 HA41 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
459340 2012 HP41 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
459341 2012 HX42 16/02/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
459342 2012 HC47 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
459343 2012 HM51 29/09/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
459344 2012 HV51 25/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
459345 2012 HY52 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
459346 2012 HR53 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459347 2012 HM54 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
459348 2012 HF55 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459349 2012 HE56 31/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
459350 2012 HG59 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
459351 2012 HL60 10/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
459352 2012 HJ61 08/03/2011 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
459353 2012 HH62 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
459354 2012 HO69 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
459355 2012 HQ75 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
459356 2012 HT78 30/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
459357 2012 HN79 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459358 2012 HN81 30/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
459359 2012 HN83 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
459360 2012 HO83 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
459361 2012 JE2 19/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
459362 2012 JD12 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
459363 2012 JR13 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
459364 2012 JA14 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459365 2012 JF15 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
459366 2012 JN18 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459367 2012 JH23 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
459368 2012 JK24 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
459369 2012 JR24 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
459370 2012 JV27 12/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
459371 2012 JF29 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459372 2012 JA32 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459373 2012 JE35 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
459374 2012 JF38 17/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
459375 2012 JR41 18/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
459376 2012 JM42 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
459377 2012 JN45 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
459378 2012 JY49 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
459379 2012 JK57 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
459380 2012 JR60 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
459381 2012 JX61 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
459382 2012 JY61 30/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
459383 2012 JV62 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
459384 2012 KM8 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
459385 2012 KA11 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
459386 2012 KJ11 17/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,5 km MPC · JPL
459387 2012 KD12 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
459388 2012 KC16 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
459389 2012 KQ19 24/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
459390 2012 KQ20 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
459391 2012 KF23 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
459392 2012 KK25 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459393 2012 KE26 25/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
459394 2012 KJ26 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
459395 2012 KE29 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
459396 2012 KJ30 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
459397 2012 KK31 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 31811| 3,2 km MPC · JPL
459398 2012 KO31 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
459399 2012 KB40 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
459400 2012 KX47 27/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL