Danh sách tiểu hành tinh/458401–458500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
458401 2010 XR59 07/01/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
458402 2010 XB62 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458403 2010 XV64 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
458404 2010 XV65 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
458405 2010 XC66 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
458406 2010 XH69 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
458407 2010 XU69 12/12/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
458408 2010 YM1 28/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
458409 2011 AP 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
458410 2011 AK2 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
458411 2011 AM2 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
458412 2011 AD5 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
458413 2011 AH8 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
458414 2011 AP9 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458415 2011 AP10 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
458416 2011 AS10 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
458417 2011 AT10 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458418 2011 AM12 08/01/2011 Siding Spring SSS APO · 450 m MPC · JPL
458419 2011 AW12 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
458420 2011 AG14 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
458421 2011 AU21 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
458422 2011 AH26 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
458423 2011 AJ26 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
458424 2011 AX30 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
458425 2011 AV31 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
458426 2011 AV33 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
458427 2011 AS36 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
458428 2011 AP37 13/12/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
458429 2011 AA40 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
458430 2011 AQ42 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458431 2011 AF43 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
458432 2011 AG43 12/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
458433 2011 AW43 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
458434 2011 AJ46 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
458435 2011 AW47 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458436 2011 AL52 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO +1km · 1,1 km MPC · JPL
458437 2011 AS52 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
458438 2011 AK56 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
458439 2011 AW56 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458440 2011 AZ57 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
458441 2011 AY65 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458442 2011 AX73 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458443 2011 AD76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
458444 2011 AA78 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458445 2011 AM78 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
458446 2011 BY1 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
458447 2011 BW3 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458448 2011 BV4 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458449 2011 BB5 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
458450 2011 BZ7 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
458451 2011 BG9 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
458452 2011 BR15 25/01/2011 Siding Spring SSS 370 m MPC · JPL
458453 2011 BF16 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
458454 2011 BK22 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
458455 2011 BK25 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
458456 2011 BD27 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
458457 2011 BM28 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
458458 2011 BV29 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
458459 2011 BS30 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458460 2011 BJ34 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458461 2011 BU36 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
458462 2011 BT37 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
458463 2011 BZ38 10/02/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
458464 2011 BG44 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
458465 2011 BC51 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
458466 2011 BY55 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
458467 2011 BG61 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
458468 2011 BF63 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
458469 2011 BU66 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
458470 2011 BV66 12/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
458471 2011 BB68 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
458472 2011 BV86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
458473 2011 BF87 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
458474 2011 BW87 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
458475 2011 BM89 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
458476 2011 BS102 04/02/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
458477 2011 BZ103 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
458478 2011 BX104 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458479 2011 BF107 16/10/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
458480 2011 BE108 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
458481 2011 BX109 27/01/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
458482 2011 BH113 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
458483 2011 BK114 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
458484 2011 BG115 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
458485 2011 BD119 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
458486 2011 BQ121 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
458487 2011 BX145 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
458488 2011 BX153 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
458489 2011 BR154 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
458490 2011 BS161 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
458491 2011 BA162 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
458492 2011 CS 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
458493 2011 CE3 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
458494 2011 CF4 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
458495 2011 CL6 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
458496 2011 CT8 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
458497 2011 CR11 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
458498 2011 CP23 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
458499 2011 CG24 09/12/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
458500 2011 CE25 14/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL