Danh sách tiểu hành tinh/456701–456800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
456701 2007 RV241 13/09/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
456702 2007 RL244 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
456703 2007 RM244 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
456704 2007 RY244 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
456705 2007 RZ251 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
456706 2007 RF253 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
456707 2007 RV265 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
456708 2007 RL273 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
456709 2007 RV286 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
456710 2007 RX287 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
456711 2007 RG289 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,2 km MPC · JPL
456712 2007 RD290 03/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
456713 2007 RU290 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456714 2007 RF292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
456715 2007 RG292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
456716 2007 RY293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
456717 2007 RV295 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456718 2007 RP298 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456719 2007 RL301 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456720 2007 RY316 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456721 2007 RK318 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456722 2007 RK322 12/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
456723 2007 RK323 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456724 2007 SZ5 21/09/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
456725 2007 SF7 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
456726 2007 SO7 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456727 2007 SY13 20/09/2007 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
456728 2007 SA14 20/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
456729 2007 SC16 10/09/2007 Catalina CSS 510 m MPC · JPL
456730 2007 SQ22 19/09/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
456731 Uligrözinger 2007 TL8 08/10/2007 Heidelberg F. Hormuth 860 m MPC · JPL
456732 2007 TP9 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456733 2007 TD12 06/10/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
456734 2007 TZ12 06/10/2007 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
456735 2007 TA14 07/10/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
456736 2007 TG14 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456737 2007 TU15 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456738 2007 TX17 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
456739 2007 TR21 12/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
456740 2007 TF23 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
456741 2007 TV25 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
456742 2007 TU26 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456743 2007 TS28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
456744 2007 TG29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
456745 2007 TA35 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
456746 2007 TM43 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456747 2007 TF46 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456748 2007 TA51 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
456749 2007 TN52 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
456750 2007 TM56 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456751 2007 TP58 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
456752 2007 TF73 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
456753 2007 TY79 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
456754 2007 TQ80 07/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
456755 2007 TJ81 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
456756 2007 TX84 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
456757 2007 TZ91 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
456758 2007 TP93 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
456759 2007 TX93 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
456760 2007 TU94 07/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
456761 2007 TO98 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
456762 2007 TB99 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
456763 2007 TJ103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
456764 2007 TW103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
456765 2007 TL105 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
456766 2007 TV107 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch SHU · 4,6 km MPC · JPL
456767 2007 TJ113 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
456768 2007 TO121 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
456769 2007 TW121 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
456770 2007 TC125 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456771 2007 TE131 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
456772 2007 TW135 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
456773 2007 TQ143 06/10/2007 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
456774 2007 TW143 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
456775 2007 TY144 06/10/2007 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
456776 2007 TQ145 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
456777 2007 TS155 09/10/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
456778 2007 TQ157 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
456779 2007 TV162 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
456780 2007 TT169 07/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
456781 2007 TY170 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
456782 2007 TV171 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 630 m MPC · JPL
456783 2007 TF174 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
456784 2007 TZ174 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
456785 2007 TE175 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
456786 2007 TX177 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456787 2007 TB187 07/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
456788 2007 TA195 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
456789 2007 TD200 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456790 2007 TK200 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
456791 2007 TK204 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
456792 2007 TE205 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
456793 2007 TH205 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
456794 2007 TC210 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
456795 2007 TK230 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
456796 2007 TE236 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
456797 2007 TB239 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
456798 2007 TL244 08/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
456799 2007 TC246 09/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
456800 2007 TY247 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL