Danh sách tiểu hành tinh/454501–454600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
454501 2014 OF178 07/01/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
454502 2014 OX178 11/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
454503 2014 OY178 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
454504 2014 OD180 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
454505 Suntharalingam 2014 OS180 20/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
454506 2014 OB181 13/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
454507 2014 OK182 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
454508 2014 OQ184 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454509 2014 OG185 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
454510 2014 OU185 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
454511 2014 OJ197 08/01/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
454512 2014 OT201 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
454513 2014 OB205 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
454514 2014 OA210 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
454515 2014 OG212 22/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
454516 2014 ON214 23/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
454517 2014 OK215 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454518 2014 OA218 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
454519 2014 OL220 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
454520 2014 OM224 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
454521 2014 OH226 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454522 2014 OX226 05/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454523 2014 OR240 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454524 2014 OB241 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
454525 2014 OD243 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
454526 2014 ON246 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
454527 2014 OM263 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
454528 2014 OZ273 30/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
454529 2014 OQ276 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
454530 2014 OW282 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454531 2014 OT286 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
454532 2014 OP291 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454533 2014 OG308 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454534 2014 OH309 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
454535 2014 OB311 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
454536 2014 OX317 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454537 2014 OD333 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
454538 2014 OW333 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
454539 2014 OE334 23/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
454540 2014 OF334 31/03/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
454541 2014 OA336 20/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
454542 2014 OS341 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454543 2014 OK342 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
454544 2014 ON351 02/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
454545 2014 OE353 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
454546 2014 OP354 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
454547 2014 OA355 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
454548 2014 OT364 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
454549 2014 ON377 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
454550 2014 OG385 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
454551 2014 OJ385 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
454552 2014 OU385 09/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
454553 2014 OZ385 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
454554 2014 OA386 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
454555 2014 OB386 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
454556 2014 OS388 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
454557 2014 OY388 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
454558 2014 OZ388 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454559 2014 PF 09/04/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
454560 2014 PH1 01/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
454561 2014 PK2 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
454562 2014 PN2 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
454563 2014 PS3 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
454564 2014 PW5 14/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
454565 2014 PC6 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
454566 2014 PM6 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
454567 2014 PS7 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
454568 2014 PV7 08/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454569 2014 PR8 12/11/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
454570 2014 PE9 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
454571 2014 PK9 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
454572 2014 PZ10 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
454573 2014 PO13 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
454574 2014 PS14 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
454575 2014 PD16 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
454576 2014 PZ16 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
454577 2014 PE18 10/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
454578 2014 PG18 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
454579 2014 PW19 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
454580 2014 PG22 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
454581 2014 PU24 14/02/1997 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
454582 2014 PV24 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
454583 2014 PW25 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
454584 2014 PN26 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
454585 2014 PZ28 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
454586 2014 PM30 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
454587 2014 PA33 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
454588 2014 PZ35 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
454589 2014 PX37 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
454590 2014 PJ39 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
454591 2014 PW41 16/10/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
454592 2014 PT42 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
454593 2014 PC44 27/03/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
454594 2014 PV44 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
454595 2014 PK47 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
454596 2014 PC48 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
454597 2014 PV49 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
454598 2014 PE57 07/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
454599 2014 PF58 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
454600 2014 PT62 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL