Danh sách tiểu hành tinh/452401–452500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
452401 2002 QO144 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
452402 2002 RD95 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
452403 2002 RY151 12/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
452404 2002 RH182 11/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
452405 2002 RU208 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
452406 2002 RQ247 15/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
452407 2002 SW 23/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
452408 2002 SU66 16/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
452409 2002 SH71 26/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
452410 2002 SQ73 16/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
452411 2002 TW6 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
452412 2002 TG91 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
452413 2002 TX91 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
452414 2002 TO126 04/10/2002 Socorro LINEAR 930 m MPC · JPL
452415 2002 TL181 03/10/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
452416 2002 UA2 25/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
452417 2002 UF29 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
452418 2002 VF24 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
452419 2002 VQ85 11/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
452420 2002 VU91 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
452421 2002 VX99 13/11/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
452422 2002 VB117 13/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
452423 2002 VD147 04/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
452424 2002 WS4 21/11/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
452425 2002 XW70 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
452426 2002 YR12 14/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
452427 2003 AA52 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
452428 2003 BW22 25/01/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
452429 2003 BE29 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
452430 2003 BS71 28/01/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
452431 2003 CL8 01/02/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
452432 2003 EA30 06/03/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
452433 2003 FS22 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
452434 2003 FC45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
452435 2003 GB 11/03/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
452436 2003 HJ13 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
452437 2003 KW33 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
452438 2003 QG2 20/08/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
452439 2003 QC68 25/08/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
452440 2003 QM74 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
452441 2003 QU112 21/08/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
452442 2003 SD29 18/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
452443 2003 SN72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
452444 2003 SQ111 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
452445 2003 ST113 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452446 2003 SC118 16/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
452447 2003 SE203 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
452448 2003 SG205 23/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
452449 2003 SM216 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
452450 2003 SK292 25/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
452451 2003 SX312 17/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
452452 2003 SU331 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
452453 2003 SG338 26/09/2003 Apache Point SDSS 520 m MPC · JPL
452454 2003 SE341 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
452455 2003 SR352 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
452456 2003 SQ373 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
452457 2003 SD432 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452458 2003 TH1 04/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 1,3 km MPC · JPL
452459 2003 UN2 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
452460 2003 UY119 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
452461 2003 UM165 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452462 2003 UC240 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452463 2003 UY287 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
452464 2003 UH379 22/10/2003 Apache Point SDSS 590 m MPC · JPL
452465 2003 VX8 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452466 2003 WM16 18/11/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
452467 2003 WN31 18/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
452468 2003 WM158 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
452469 2003 YP8 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
452470 2003 YG41 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452471 2003 YZ180 18/12/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
452472 2004 AY14 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
452473 2004 BT10 17/01/2004 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
452474 2004 BG11 18/01/2004 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
452475 2004 BW15 18/01/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
452476 2004 BZ81 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
452477 2004 BM84 25/01/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
452478 2004 BL115 30/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
452479 2004 BR115 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
452480 2004 CG40 02/02/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
452481 2004 CG58 14/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
452482 2004 CM103 12/02/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
452483 2004 DR34 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
452484 2004 DN35 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
452485 2004 DB64 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452486 2004 EU44 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452487 2004 FB1 17/03/2004 Mount Graham W. H. Ryan, C. T. Martinez 2,0 km MPC · JPL
452488 2004 FW25 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
452489 2004 FN38 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
452490 2004 FA126 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
452491 2004 FB131 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
452492 2004 GH29 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
452493 2004 GS56 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
452494 2004 HX32 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452495 2004 PO22 16/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
452496 2004 PZ33 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
452497 2004 PW63 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
452498 2004 QG1 19/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
452499 2004 QP10 21/08/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
452500 2004 RW9 07/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL