Danh sách tiểu hành tinh/451801–451900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
451801 2013 HA30 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
451802 2013 HM30 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
451803 2013 HM32 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
451804 2013 HT42 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
451805 2013 HB43 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
451806 2013 HH43 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
451807 2013 HQ43 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
451808 2013 HM46 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
451809 2013 HX47 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451810 2013 HQ55 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
451811 2013 HD56 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
451812 2013 HK56 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
451813 2013 HH61 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451814 2013 HM61 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
451815 2013 HO61 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
451816 2013 HL67 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
451817 2013 HZ88 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451818 2013 HW90 08/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
451819 2013 HR95 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
451820 2013 HJ104 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
451821 2013 HK115 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
451822 2013 HY116 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
451823 2013 HL117 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
451824 2013 HL119 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
451825 2013 HA122 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
451826 2013 HL131 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
451827 2013 HY132 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
451828 2013 HC150 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
451829 2013 JG5 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
451830 2013 JC8 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
451831 2013 JB9 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
451832 2013 JU11 04/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
451833 2013 JF13 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
451834 2013 JO18 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
451835 2013 JL20 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
451836 2013 JW29 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
451837 2013 JV32 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
451838 2013 JL36 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
451839 2013 JT40 13/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
451840 2013 JM41 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
451841 2013 KR2 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
451842 2013 KV9 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
451843 2013 KD11 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
451844 2013 KL14 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
451845 2013 LW3 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
451846 2013 LK5 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
451847 2013 LQ10 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
451848 2013 LG18 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
451849 2013 MD2 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
451850 2014 AT32 20/02/2009 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
451851 2014 BK38 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
451852 2014 CE9 26/01/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
451853 2014 DF11 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
451854 2014 DR50 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
451855 2014 DD74 23/04/2001 Prescott P. G. Comba 900 m MPC · JPL
451856 2014 DM110 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
451857 2014 FM 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
451858 2014 FB56 09/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
451859 2014 FD68 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
451860 2014 GY11 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
451861 2014 GM17 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
451862 2014 GN38 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451863 2014 HX1 04/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
451864 2014 HZ2 04/12/2007 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
451865 2014 HB14 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
451866 2014 HE15 03/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
451867 2014 HP17 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451868 2014 HU19 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
451869 2014 HV21 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
451870 2014 HK23 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
451871 2014 HP32 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
451872 2014 HS33 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
451873 2014 HS37 28/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
451874 2014 HH41 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451875 2014 HS41 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
451876 2014 HR44 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
451877 2014 HF45 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
451878 2014 HH45 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
451879 2014 HL76 13/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
451880 2014 HD77 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
451881 2014 HO103 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
451882 2014 HF186 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451883 2014 HO188 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
451884 2014 JD3 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
451885 2014 JO7 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
451886 2014 JZ19 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
451887 2014 JT22 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
451888 2014 JU30 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
451889 2014 JO36 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
451890 2014 JP36 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
451891 2014 JB37 03/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
451892 2014 JS39 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
451893 2014 JU41 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
451894 2014 JU43 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
451895 2014 JG52 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
451896 2014 JN54 07/10/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
451897 2014 JP55 18/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
451898 2014 JY62 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
451899 2014 JM65 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
451900 2014 JD66 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL