Danh sách tiểu hành tinh/446701–446800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
446701 2015 OX27 30/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
446702 2015 OE28 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446703 2015 OT30 11/10/2010 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
446704 2015 OM31 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
446705 2015 ON32 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
446706 2015 OO32 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
446707 2015 OV32 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
446708 2015 OD34 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446709 2015 ON35 16/07/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
446710 2015 OG36 01/10/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
446711 2015 OH37 20/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
446712 2015 OH38 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
446713 2015 OH40 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446714 2015 ON40 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
446715 2015 OP40 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
446716 2015 OK47 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
446717 2015 OM63 15/11/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
446718 2015 OP64 22/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
446719 2015 OQ65 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
446720 2015 OT65 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
446721 2015 OB66 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
446722 2015 OM66 16/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
446723 2015 OU69 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
446724 2015 OW69 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446725 2015 ON70 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
446726 2015 OD73 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446727 2015 OH73 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
446728 2015 OK73 12/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
446729 2015 OW73 29/08/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
446730 2015 OY73 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
446731 2015 OF74 19/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
446732 2015 OP74 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446733 2015 OT74 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
446734 2015 ON75 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
446735 2015 OE76 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
446736 2015 OJ76 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
446737 2015 OR76 27/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
446738 2015 OL77 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
446739 2015 OV77 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
446740 2015 OH78 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
446741 2015 OP78 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
446742 2015 PH 23/10/2006 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
446743 2015 PS1 23/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
446744 2015 PZ1 24/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
446745 2015 PT2 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
446746 2015 PW2 22/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
446747 2015 PY2 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
446748 2015 PG3 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
446749 2015 PH3 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446750 2015 PP3 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
446751 2015 PS3 31/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
446752 2015 PY3 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
446753 2015 PF5 08/07/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
446754 2015 PY8 03/08/2008 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
446755 2015 PY11 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
446756 2015 PX12 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446757 2015 PP29 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446758 2015 PS30 29/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
446759 2015 PR31 08/09/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
446760 2015 PW31 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
446761 2015 PJ33 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
446762 2015 PH34 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
446763 2015 PN34 12/03/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
446764 2015 PO34 02/07/2011 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
446765 2015 PA37 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
446766 2015 PC37 16/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
446767 2015 PN37 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
446768 2015 PO37 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
446769 2015 PV37 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
446770 2015 PD38 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
446771 2015 PH39 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
446772 2015 PB41 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
446773 2015 PB53 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
446774 2015 PP54 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
446775 2015 PV54 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
446776 2015 PA60 28/06/2008 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
446777 2015 PU149 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
446778 2015 PH200 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
446779 2015 PM202 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
446780 2015 PK230 17/03/2010 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
446781 2015 PB286 03/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
446782 2015 PN293 05/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
446783 1993 TB10 12/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
446784 1995 SQ12 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
446785 1995 UU24 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
446786 1996 GD 07/04/1996 Haleakala AMOS 1,6 km MPC · JPL
446787 1997 TP22 05/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
446788 1997 WM6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
446789 1998 FN9 24/03/1998 Socorro LINEAR 260 m MPC · JPL
446790 1998 RJ26 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
446791 1998 SJ70 26/09/1998 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
446792 1998 TN21 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
446793 1998 UF2 20/10/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
446794 1998 UF50 19/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
446795 1999 TD19 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
446796 1999 TC71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
446797 1999 TE74 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
446798 1999 TE82 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
446799 1999 TS92 02/10/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
446800 1999 TC192 12/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL