Danh sách tiểu hành tinh/443501–443600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
443501 2014 JU35 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
443502 2014 JV37 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
443503 2014 JF39 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443504 2014 JM39 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
443505 2014 JU39 27/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
443506 2014 JD41 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
443507 2014 JE41 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443508 2014 JN43 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
443509 2014 JJ44 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
443510 2014 JS44 12/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
443511 2014 JR45 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443512 2014 JB46 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
443513 2014 JD52 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
443514 2014 JR52 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443515 2014 JS52 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443516 2014 JQ53 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
443517 2014 JY57 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
443518 2014 JY58 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443519 2014 JV59 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443520 2014 JW59 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
443521 2014 JB60 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
443522 2014 JX60 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
443523 2014 JE61 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443524 2014 JL62 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443525 2014 JP65 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
443526 2014 JE67 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443527 2014 JK67 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443528 2014 JZ67 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443529 2014 JS70 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
443530 2014 JP71 27/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443531 2014 JU72 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443532 2014 JW73 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
443533 2014 JX75 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
443534 2014 KY 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
443535 2014 KJ1 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
443536 2014 KY1 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443537 2014 KR2 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
443538 2014 KG3 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
443539 2014 KQ3 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
443540 2014 KT3 12/03/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
443541 2014 KT4 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
443542 2014 KU7 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443543 2014 KM9 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443544 2014 KO9 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443545 2014 KK10 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443546 2014 KX11 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
443547 2014 KE13 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
443548 2014 KO13 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443549 2014 KM14 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
443550 2014 KX14 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
443551 2014 KZ14 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
443552 2014 KQ16 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
443553 2014 KO17 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
443554 2014 KD18 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
443555 2014 KJ18 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
443556 2014 KU23 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
443557 2014 KA24 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
443558 2014 KQ25 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443559 2014 KU25 26/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443560 2014 KY26 25/11/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
443561 2014 KC28 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
443562 2014 KJ28 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
443563 2014 KG30 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443564 2014 KM31 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443565 2014 KX31 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
443566 2014 KL33 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443567 2014 KY34 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443568 2014 KP35 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
443569 2014 KU40 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
443570 2014 KU42 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443571 2014 KZ42 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
443572 2014 KL51 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
443573 2014 KW53 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443574 2014 KQ55 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
443575 2014 KC57 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
443576 2014 KL58 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
443577 2014 KV59 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
443578 2014 KA65 13/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
443579 2014 KC66 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
443580 2014 KE67 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
443581 2014 KZ67 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
443582 2014 KR70 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443583 2014 KE71 27/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
443584 2014 KC73 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443585 2014 KL73 30/06/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
443586 2014 KP75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443587 2014 KM78 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
443588 2014 KL82 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
443589 2014 KZ85 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
443590 2014 KG87 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443591 2014 KK88 11/11/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
443592 2014 KU89 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
443593 2014 KJ91 09/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
443594 2014 KL91 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
443595 2014 KQ92 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
443596 2014 KM93 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443597 2014 KU93 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443598 2014 KY94 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
443599 2014 KJ96 26/11/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
443600 2014 KC97 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL