Danh sách tiểu hành tinh/443301–443400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
443301 2014 FX20 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443302 2014 FC21 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
443303 2014 FJ23 20/04/2010 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
443304 2014 FD24 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
443305 2014 FZ26 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
443306 2014 FX27 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443307 2014 FQ34 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
443308 2014 FE35 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
443309 2014 FZ35 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443310 2014 FY36 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
443311 2014 FB37 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443312 2014 FO41 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443313 2014 FT44 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
443314 2014 FG48 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
443315 2014 FX48 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
443316 2014 FC51 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
443317 2014 FD52 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
443318 2014 FG52 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443319 2014 FV52 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
443320 2014 FT57 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
443321 2014 FK63 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443322 2014 FT63 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
443323 2014 FB64 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
443324 2014 FO64 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
443325 2014 FB65 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
443326 2014 FM65 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
443327 2014 FV65 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
443328 2014 FH66 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
443329 2014 FQ66 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
443330 2014 FD67 07/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
443331 2014 FO68 18/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443332 2014 GB 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
443333 2014 GE1 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
443334 2014 GY3 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
443335 2014 GV4 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
443336 2014 GB6 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
443337 2014 GV7 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
443338 2014 GZ7 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
443339 2014 GN8 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
443340 2014 GA9 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
443341 2014 GD10 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
443342 2014 GM13 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
443343 2014 GA14 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
443344 2014 GB14 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
443345 2014 GZ17 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443346 2014 GR20 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443347 2014 GB22 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
443348 2014 GM28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
443349 2014 GA31 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443350 2014 GJ31 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
443351 2014 GW32 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
443352 2014 GY33 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
443353 2014 GN35 29/02/2008 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
443354 2014 GO35 27/07/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
443355 2014 GP35 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
443356 2014 GF36 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443357 2014 GO36 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443358 2014 GX36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
443359 2014 GY37 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443360 2014 GO38 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443361 2014 GL40 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
443362 2014 GM40 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
443363 2014 GN40 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443364 2014 GZ42 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443365 2014 GC44 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
443366 2014 GK46 18/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443367 2014 GO50 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
443368 2014 GK53 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
443369 2014 HG 09/07/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
443370 2014 HO 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
443371 2014 HM1 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
443372 2014 HV1 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
443373 2014 HD2 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443374 2014 HG2 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
443375 2014 HN3 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
443376 2014 HK5 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
443377 2014 HW5 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443378 2014 HQ6 24/06/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
443379 2014 HP7 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
443380 2014 HU7 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
443381 2014 HC8 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443382 2014 HX8 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443383 2014 HP9 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443384 2014 HZ11 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
443385 2014 HD12 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
443386 2014 HO12 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
443387 2014 HD15 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
443388 2014 HS16 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443389 2014 HU17 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
443390 2014 HD20 05/05/2010 WISE WISE 680 m MPC · JPL
443391 2014 HW21 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
443392 2014 HD22 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443393 2014 HN22 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
443394 2014 HU24 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
443395 2014 HC29 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
443396 2014 HZ29 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443397 2014 HW30 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443398 2014 HJ31 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
443399 2014 HS32 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443400 2014 HV34 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL