Danh sách tiểu hành tinh/442801–442900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
442801 2013 AZ18 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
442802 2013 AN19 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
442803 2013 AZ22 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
442804 2013 AJ28 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
442805 2013 AL28 07/11/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
442806 2013 AO28 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
442807 2013 AQ28 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
442808 2013 AH33 17/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
442809 2013 AY38 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
442810 2013 AH41 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442811 2013 AV41 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
442812 2013 AQ43 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
442813 2013 AM44 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442814 2013 AD46 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
442815 2013 AK46 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442816 2013 AJ52 29/12/2003 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
442817 2013 AE55 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
442818 2013 AJ55 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442819 2013 AN58 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
442820 2013 AF61 15/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
442821 2013 AR63 28/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
442822 2013 AL64 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
442823 2013 AR68 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442824 2013 AP73 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442825 2013 AY75 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442826 2013 AE78 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
442827 2013 AV78 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
442828 2013 AT81 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
442829 2013 AU81 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442830 2013 AE82 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
442831 2013 AD83 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
442832 2013 AG85 07/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
442833 2013 AP87 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
442834 2013 AP88 01/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
442835 2013 AC93 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
442836 2013 AE94 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
442837 2013 AZ96 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442838 2013 AN97 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
442839 2013 AB100 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
442840 2013 AZ100 12/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
442841 2013 AK103 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
442842 2013 AR108 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
442843 2013 AF113 14/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
442844 2013 AP116 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
442845 2013 AH117 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
442846 2013 AR118 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
442847 2013 AR119 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
442848 2013 AY120 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
442849 2013 AA122 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
442850 2013 AN122 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
442851 2013 AX123 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
442852 2013 AC125 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
442853 2013 AE126 18/01/2009 XuYi PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
442854 2013 AR126 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
442855 2013 AH130 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
442856 2013 AY131 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
442857 2013 AF135 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
442858 2013 AQ136 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442859 2013 AZ137 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
442860 2013 AB150 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
442861 2013 AH161 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
442862 2013 AN162 15/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
442863 2013 AX165 10/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
442864 2013 AO166 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
442865 2013 AP171 01/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
442866 2013 AR173 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
442867 2013 AT174 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
442868 2013 AY178 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442869 2013 BH9 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
442870 2013 BL9 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
442871 2013 BY13 17/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442872 2013 BB15 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
442873 2013 BE15 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442874 2013 BJ15 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
442875 2013 BA24 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
442876 2013 BE24 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
442877 2013 BX25 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
442878 2013 BG29 16/01/2013 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
442879 2013 BN33 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
442880 2013 BS35 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
442881 2013 BX37 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442882 2013 BU38 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
442883 2013 BY38 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
442884 2013 BB39 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
442885 2013 BU43 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442886 2013 BK47 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
442887 2013 BS47 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
442888 2013 BU47 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
442889 2013 BE56 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
442890 2013 BN59 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
442891 2013 BN60 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
442892 2013 BX63 07/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
442893 2013 BJ69 08/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
442894 2013 BL72 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442895 2013 BR73 15/12/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
442896 2013 BQ75 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
442897 2013 BE76 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
442898 2013 CF 16/01/2013 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
442899 2013 CE3 30/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
442900 2013 CH9 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL