Danh sách tiểu hành tinh/437801–437900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
437801 2015 CK59 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
437802 2015 DH 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437803 2015 DU20 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437804 2015 DF23 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
437805 2015 DG24 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437806 2015 DK29 04/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437807 2015 DG34 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
437808 2015 DQ34 03/03/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
437809 2015 DM36 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
437810 2015 DE41 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
437811 2015 DB42 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437812 2015 DG45 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
437813 2015 DR94 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
437814 2015 DA99 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
437815 2015 DB99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
437816 2015 DA106 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
437817 2015 DQ114 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
437818 2015 DB115 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
437819 2015 DN117 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
437820 2015 DM156 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437821 2015 DZ160 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
437822 2015 DE165 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 12739| 1,9 km MPC · JPL
437823 2015 DV166 12/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
437824 2015 DC168 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
437825 2015 DD197 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
437826 2015 DQ216 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
437827 2015 DW216 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
437828 2015 EZ3 24/02/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
437829 2015 FT284 11/06/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
437830 3383 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
437831 3716 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 780 m MPC · JPL
437832 3752 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
437833 1994 PP13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
437834 1995 SX31 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
437835 1995 UX80 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
437836 1996 BL11 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437837 1996 JM11 15/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
437838 1996 LH2 08/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437839 1996 VD20 08/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
437840 1997 SN30 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
437841 1998 HD14 25/04/1998 Haleakala NEAT 220 m MPC · JPL
437842 1998 RB56 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
437843 1998 SY19 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
437844 1999 MN 22/06/1999 Catalina CSS 190 m MPC · JPL
437845 1999 RA24 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
437846 1999 RJ27 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
437847 1999 RE114 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
437848 1999 TQ70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
437849 1999 TE145 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
437850 1999 TF218 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
437851 1999 TT278 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
437852 1999 TC297 02/10/1999 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
437853 1999 VR111 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
437854 1999 XW16 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
437855 1999 YE16 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437856 2000 AM213 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437857 2000 EB98 12/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
437858 2000 LA34 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
437859 2000 QO147 31/08/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
437860 2000 SK66 19/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
437861 2000 SV89 07/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
437862 2000 SR131 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
437863 2000 SN347 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
437864 2000 TL44 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
437865 2000 UH97 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
437866 2000 WF138 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
437867 2000 YR15 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
437868 2000 YF24 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437869 2000 YZ30 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
437870 2001 DY25 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
437871 2001 FN185 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie cubewano ( 161 km MPC · JPL
437872 2001 OK48 16/07/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
437873 2001 OO101 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
437874 2001 QV39 16/08/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
437875 2001 QR126 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
437876 2001 QE129 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
437877 2001 QE227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
437878 2001 QX275 19/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
437879 2001 RX11 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,8 km MPC · JPL
437880 2001 RJ22 24/08/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
437881 2001 RE53 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
437882 2001 RX53 12/09/2001 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
437883 2001 RR82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
437884 2001 RA114 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
437885 2001 RS137 12/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
437886 2001 SS35 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
437887 2001 SR96 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437888 2001 SO140 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
437889 2001 SS205 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
437890 2001 SK210 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
437891 2001 SG219 19/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
437892 2001 SS231 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
437893 2001 SR241 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
437894 2001 SY304 20/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
437895 2001 TL4 07/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
437896 2001 TE185 14/10/2001 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
437897 2001 UE31 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
437898 2001 UT39 17/10/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
437899 2001 UN60 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
437900 2001 UB79 20/10/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL