Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/437601–437700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
437601 2014 BU5 26/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
437602 2014 BK6 30/12/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
437603 2014 BP6 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437604 2014 BO7 26/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
437605 2014 BE8 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437606 2014 BF11 25/03/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
437607 2014 BF12 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437608 2014 BL12 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
437609 2014 BA13 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
437610 2014 BL13 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437611 2014 BS13 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
437612 2014 BY13 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
437613 2014 BC14 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437614 2014 BX14 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437615 2014 BJ16 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437616 2014 BN18 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437617 2014 BX19 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
437618 2014 BG20 17/02/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
437619 2014 BU20 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
437620 2014 BG21 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
437621 2014 BG24 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437622 2014 BN25 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437623 2014 BY25 25/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437624 2014 BJ26 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437625 2014 BL27 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
437626 2014 BN27 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
437627 2014 BX28 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437628 2014 BT30 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
437629 2014 BS31 27/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
437630 2014 BL33 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
437631 2014 BO33 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
437632 2014 BG34 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437633 2014 BV34 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
437634 2014 BX34 21/02/2003 Kvistaberg UDAS 3,7 km MPC · JPL
437635 2014 BE35 24/11/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
437636 2014 BF35 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
437637 2014 BD36 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437638 2014 BD37 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437639 2014 BD38 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437640 2014 BH38 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437641 2014 BE39 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437642 2014 BW40 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
437643 2014 BE44 10/09/2004 Needville W. G. Dillon, M. Eastman 1,4 km MPC · JPL
437644 2014 BU47 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437645 2014 BV47 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437646 2014 BW48 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
437647 2014 BU49 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
437648 2014 BX51 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437649 2014 BZ52 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
437650 2014 BB55 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437651 2014 BE59 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
437652 2014 BD61 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
437653 2014 BP63 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437654 2014 BS63 09/10/2012 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
437655 2014 CH2 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437656 2014 CL2 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
437657 2014 CN3 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437658 2014 CZ3 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
437659 2014 CX4 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
437660 2014 CT5 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437661 2014 CE6 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
437662 2014 CS6 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
437663 2014 CE7 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437664 2014 CJ7 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
437665 2014 CL9 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
437666 2014 CA10 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437667 2014 CS10 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
437668 2014 CP11 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
437669 2014 CS12 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437670 2014 CE15 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
437671 2014 CS15 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
437672 2014 CC16 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
437673 2014 CE16 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437674 2014 CM16 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437675 2014 CX16 04/04/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
437676 2014 CY16 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437677 2014 CA21 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
437678 2014 CC21 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
437679 2014 CH21 10/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
437680 2014 DE1 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437681 2014 DX1 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
437682 2014 DX3 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437683 2014 DZ4 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
437684 2014 DT7 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437685 2014 DL8 27/02/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
437686 2014 DW8 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437687 2014 DK9 21/03/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
437688 2014 DV18 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
437689 2014 DM25 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437690 2014 DR26 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437691 2014 DF28 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
437692 2014 DR28 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
437693 2014 DN29 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437694 2014 DQ29 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437695 2014 DU29 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437696 2014 DP31 21/05/2010 WISE WISE 6,4 km MPC · JPL
437697 2014 DQ32 31/08/1995 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
437698 2014 DA36 09/04/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
437699 2014 DL36 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437700 2014 DG37 03/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL