Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/437501–437600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
437501 2013 YM76 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437502 2013 YV76 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
437503 2013 YF77 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
437504 2013 YP77 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437505 2013 YJ78 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
437506 2013 YH79 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
437507 2013 YJ79 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437508 2013 YR79 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
437509 2013 YQ80 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437510 2013 YB81 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
437511 2013 YC83 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437512 2013 YV83 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437513 2013 YD88 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
437514 2013 YZ90 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
437515 2013 YF91 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437516 2013 YK91 20/07/2012 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
437517 2013 YY92 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437518 2013 YZ92 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437519 2013 YK94 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
437520 2013 YQ96 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437521 2013 YE103 24/02/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
437522 2013 YG104 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
437523 2013 YB105 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437524 2013 YX105 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
437525 2013 YD106 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437526 2013 YG106 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
437527 2013 YR106 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437528 2013 YQ109 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437529 2013 YZ110 24/05/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
437530 2013 YR111 02/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
437531 2013 YX111 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
437532 2013 YZ112 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
437533 2013 YE115 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437534 2013 YM115 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
437535 2013 YZ115 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437536 2013 YV116 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437537 2013 YE117 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
437538 2013 YU117 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437539 2013 YF119 12/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
437540 2013 YG121 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
437541 2013 YJ122 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
437542 2013 YP123 16/02/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
437543 2013 YV124 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437544 2013 YK125 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
437545 2013 YN125 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437546 2013 YT127 25/02/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
437547 2013 YK128 31/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
437548 2013 YL128 19/02/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
437549 2013 YP128 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437550 2013 YB129 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437551 2013 YJ138 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
437552 2013 YE139 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
437553 2013 YC144 08/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
437554 2013 YN147 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437555 2013 YY148 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437556 2013 YP149 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
437557 2013 YN150 10/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437558 2013 YY150 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437559 2014 AL1 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437560 2014 AX3 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437561 2014 AH4 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
437562 2014 AM4 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
437563 2014 AT4 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
437564 2014 AB7 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437565 2014 AH8 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437566 2014 AU8 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437567 2014 AM14 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
437568 2014 AX14 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437569 2014 AZ14 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
437570 2014 AA18 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
437571 2014 AL18 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437572 2014 AC19 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
437573 2014 AK20 09/02/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
437574 2014 AV20 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
437575 2014 AA28 23/01/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
437576 2014 AO28 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437577 2014 AX31 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
437578 2014 AR37 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
437579 2014 AX39 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
437580 2014 AQ40 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
437581 2014 AQ41 25/08/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
437582 2014 AW41 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
437583 2014 AS43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437584 2014 AZ43 08/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
437585 2014 AK44 18/07/2012 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
437586 2014 AZ46 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
437587 2014 AC47 18/02/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
437588 2014 AU47 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437589 2014 AV47 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
437590 2014 AZ49 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
437591 2014 AK50 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437592 2014 AQ50 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437593 2014 AU53 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437594 2014 AX53 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
437595 2014 AA54 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437596 2014 BZ1 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
437597 2014 BE2 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
437598 2014 BS2 18/02/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
437599 2014 BG4 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437600 2014 BJ5 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL