Danh sách tiểu hành tinh/437201–437300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
437201 2012 WZ5 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
437202 2012 WC8 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437203 2012 WT8 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437204 2012 WY9 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437205 2012 WB10 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437206 2012 WY10 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
437207 2012 WA11 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437208 2012 WD11 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437209 2012 WH11 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437210 2012 WB12 10/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
437211 2012 WF13 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
437212 2012 WS13 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437213 2012 WB15 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
437214 2012 WE17 18/11/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
437215 2012 WV17 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437216 2012 WS19 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
437217 2012 WZ22 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
437218 2012 WJ23 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
437219 2012 WP23 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437220 2012 WX24 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
437221 2012 WF25 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
437222 2012 WM30 16/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
437223 2012 WO35 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
437224 2012 XW1 14/10/1995 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
437225 2012 XT3 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437226 2012 XJ4 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
437227 2012 XG5 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437228 2012 XM5 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
437229 2012 XQ5 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
437230 2012 XV5 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437231 2012 XX5 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437232 2012 XX7 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
437233 2012 XL12 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
437234 2012 XM17 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
437235 2012 XB20 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
437236 2012 XO20 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
437237 2012 XG21 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
437238 2012 XV21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437239 2012 XB22 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
437240 2012 XM23 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437241 2012 XH24 08/08/2007 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
437242 2012 XZ25 20/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
437243 2012 XG27 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
437244 2012 XG28 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
437245 2012 XC29 03/08/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
437246 2012 XX38 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
437247 2012 XN49 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
437248 2012 XA50 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437249 2012 XV51 22/07/2007 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
437250 2012 XW59 01/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
437251 2012 XU65 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
437252 2012 XZ70 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437253 2012 XF80 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437254 2012 XS85 17/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
437255 2012 XV93 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437256 2012 XZ93 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437257 2012 XA96 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
437258 2012 XK96 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
437259 2012 XC105 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
437260 2012 XB108 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
437261 2012 XE110 16/12/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
437262 2012 XD115 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437263 2012 XC117 05/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
437264 2012 XJ122 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
437265 2012 XG123 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437266 2012 XG126 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
437267 2012 XK126 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437268 2012 XW128 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
437269 2012 XC137 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
437270 2012 XM139 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
437271 2012 XV140 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
437272 2012 XJ144 28/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
437273 2012 XP147 11/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
437274 2012 XE148 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
437275 2012 XL150 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
437276 2012 XZ154 19/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
437277 2012 XS155 02/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
437278 2013 AW1 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
437279 2013 AB6 11/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437280 2013 AV14 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
437281 2013 AF25 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
437282 2013 AU94 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437283 2013 AT96 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
437284 2013 AG103 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
437285 2013 AU131 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
437286 2013 AP132 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
437287 2013 AY132 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
437288 2013 AN133 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
437289 2013 AX140 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437290 2013 BH1 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
437291 2013 BP2 29/07/2010 WISE WISE 8,8 km MPC · JPL
437292 2013 BG17 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
437293 2013 BS21 23/09/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
437294 2013 BK31 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
437295 2013 BJ37 07/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
437296 2013 BK40 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
437297 2013 BS54 13/11/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
437298 2013 BR64 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
437299 2013 BY67 18/10/2011 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
437300 2013 BR71 10/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL