Danh sách tiểu hành tinh/430001–430100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
430001 2013 QV45 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
430002 2013 QP47 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
430003 2013 QY66 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
430004 2013 QZ66 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
430005 2013 QG72 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430006 2013 QN73 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
430007 2013 QF74 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
430008 2013 QP74 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
430009 2013 QU81 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
430010 2013 QB82 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
430011 2013 QK90 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
430012 2013 QZ92 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
430013 2013 RC 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
430014 2013 RY 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
430015 2013 RT3 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
430016 2013 RP4 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
430017 2013 RD12 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
430018 2013 RT23 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
430019 2013 RK24 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
430020 2013 RP25 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
430021 2013 RH28 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430022 2013 RO28 04/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
430023 2013 RH32 24/10/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
430024 2013 RR33 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
430025 2013 RN34 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
430026 2013 RR36 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
430027 2013 RD41 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
430028 2013 RE49 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430029 2013 RB52 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
430030 2013 RP53 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
430031 2013 RY59 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
430032 2013 RE60 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430033 2013 RO62 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
430034 2013 RE69 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430035 2013 RJ69 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
430036 2013 RN69 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
430037 2013 RW71 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430038 2013 RY78 30/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
430039 2013 RA80 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
430040 2013 RH83 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
430041 2013 RK83 16/02/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
430042 2013 RN83 13/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
430043 2013 RK85 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
430044 2013 RV86 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
430045 2013 RX86 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430046 2013 RR87 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
430047 2013 RB88 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
430048 2013 RF88 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
430049 2013 RS88 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
430050 2013 RL92 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430051 2013 RR93 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
430052 2013 RP95 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
430053 2013 RZ96 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
430054 2013 RC97 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
430055 2013 SL15 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
430056 2013 SG22 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
430057 2013 SJ22 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430058 2013 SK22 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
430059 2013 SN26 03/02/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
430060 2013 SB27 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
430061 2013 SS27 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
430062 2013 SC28 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
430063 2013 SE30 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
430064 2013 SQ31 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
430065 2013 SL32 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
430066 2013 SM35 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430067 2013 SQ36 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
430068 2013 SC37 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
430069 2013 SF37 29/03/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
430070 2013 SU37 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
430071 2013 ST38 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
430072 2013 SG39 28/08/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
430073 2013 SQ42 14/04/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
430074 2013 SE43 19/09/2006 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
430075 2013 SP43 05/09/2013 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
430076 2013 SU46 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
430077 2013 ST48 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
430078 2013 SE49 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430079 2013 SG50 08/09/2008 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
430080 2013 SZ50 26/08/2009 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
430081 2013 SD52 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
430082 2013 SO55 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
430083 2013 SY55 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
430084 2013 SB57 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
430085 2013 SD57 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
430086 2013 SC58 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
430087 2013 SM58 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
430088 2013 SP59 29/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
430089 2013 SC61 13/09/2013 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
430090 2013 SD61 11/03/2005 Catalina CSS 21885| 4,6 km MPC · JPL
430091 2013 SV61 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
430092 2013 SK62 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
430093 2013 SG63 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
430094 2013 SL64 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
430095 2013 ST65 16/02/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
430096 2013 SX66 12/10/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
430097 2013 SU71 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
430098 2013 SX72 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
430099 2013 SF74 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
430100 2013 SV74 21/12/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL