Danh sách tiểu hành tinh/416401–416500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
416401 2003 UP119 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
416402 2003 UF123 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
416403 2003 UO131 19/10/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
416404 2003 US131 19/10/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
416405 2003 UN136 28/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
416406 2003 UG139 16/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
416407 2003 UP140 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
416408 2003 UM146 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
416409 2003 UJ154 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
416410 2003 UU170 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
416411 2003 UN175 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
416412 2003 US176 21/10/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
416413 2003 UM179 21/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
416414 2003 UA181 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
416415 2003 UA184 21/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416416 2003 UG189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
416417 2003 UB191 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
416418 2003 UZ194 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
416419 2003 UL205 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
416420 2003 UW210 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
416421 2003 UL221 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
416422 2003 UC222 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
416423 2003 UY230 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
416424 2003 UK231 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
416425 2003 UB233 24/10/2003 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
416426 2003 UT236 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
416427 2003 UT241 24/10/2003 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
416428 2003 UK249 25/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
416429 2003 UM260 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
416430 2003 UH264 27/10/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
416431 2003 UA267 28/10/2003 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
416432 2003 UY278 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
416433 2003 UF295 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
416434 2003 UO315 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
416435 2003 UC317 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
416436 2003 UR317 23/10/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
416437 2003 UA338 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
416438 2003 UW345 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
416439 2003 UQ351 19/10/2003 Apache Point SDSS 820 m MPC · JPL
416440 2003 UL355 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
416441 2003 UG369 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
416442 2003 US371 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
416443 2003 UO376 22/10/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
416444 2003 UL380 22/10/2003 Apache Point SDSS 590 m MPC · JPL
416445 2003 UY400 23/10/2003 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
416446 2003 VY 05/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
416447 2003 VG4 14/11/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
416448 2003 VK4 14/11/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
416449 2003 VZ6 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
416450 2003 VZ10 15/11/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
416451 2003 VM12 01/11/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
416452 2003 WD3 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
416453 2003 WU4 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
416454 2003 WL10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
416455 2003 WW14 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
416456 2003 WC19 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
416457 2003 WO20 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
416458 2003 WW20 19/11/2003 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
416459 2003 WT36 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
416460 2003 WY40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
416461 2003 WT41 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
416462 2003 WC52 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
416463 2003 WV58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
416464 2003 WX64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
416465 2003 WT65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
416466 2003 WG66 19/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
416467 2003 WJ69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
416468 2003 WQ78 20/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
416469 2003 WA81 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
416470 2003 WD82 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
416471 2003 WZ86 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
416472 2003 WW88 16/11/2003 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
416473 2003 WY91 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
416474 2003 WN92 19/10/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
416475 2003 WE94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
416476 2003 WJ104 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
416477 2003 WZ106 22/11/2003 Nogales Tenagra II Obs. 2,6 km MPC · JPL
416478 2003 WC109 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
416479 2003 WR109 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
416480 2003 WX109 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
416481 2003 WH110 20/11/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
416482 2003 WG115 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
416483 2003 WM116 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
416484 2003 WP127 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
416485 2003 WZ140 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
416486 2003 WK144 21/11/2003 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
416487 2003 WL152 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
416488 2003 WJ153 26/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
416489 2003 WL156 29/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
416490 2003 WY156 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
416491 2003 WE158 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
416492 2003 WA187 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
416493 2003 WR187 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
416494 2003 XU18 22/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
416495 2003 XA19 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
416496 2003 XR20 14/12/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
416497 2003 XA21 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
416498 2003 XS29 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
416499 2003 XK34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
416500 2003 XX42 15/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL