Danh sách tiểu hành tinh/413101–413200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
413101 2001 UC134 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
413102 2001 UK134 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413103 2001 UT142 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
413104 2001 UM162 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
413105 2001 UM163 23/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
413106 2001 UV176 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
413107 2001 UM196 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413108 2001 VN4 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
413109 2001 VZ4 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
413110 2001 VZ49 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
413111 2001 VS61 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
413112 2001 VA72 12/11/2001 Kvistaberg UDAS 2,5 km MPC · JPL
413113 2001 VS111 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
413114 2001 VF123 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413115 2001 VR133 11/11/2001 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
413116 2001 WK7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
413117 2001 WZ18 17/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
413118 2001 WP25 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
413119 2001 WL43 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
413120 2001 WB44 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
413121 2001 WL56 26/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
413122 2001 WB102 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
413123 2001 XS1 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
413124 2001 XN2 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
413125 2001 XH5 05/12/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
413126 2001 XU88 14/12/2001 Uccle H. Boffin 2,3 km MPC · JPL
413127 2001 XN91 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
413128 2001 XL104 15/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
413129 2001 XY142 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
413130 2001 XQ145 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
413131 2001 XB188 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
413132 2001 XR222 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
413133 2001 YU1 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
413134 2001 YY20 20/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
413135 2001 YZ25 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
413136 2001 YJ66 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
413137 2001 YA72 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
413138 2001 YV90 17/12/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
413139 2002 AU47 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
413140 2002 AE156 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413141 2002 AW199 08/01/2002 Socorro LINEAR 21344| 2,1 km MPC · JPL
413142 2002 CT87 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
413143 2002 CH89 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
413144 2002 CL89 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
413145 2002 CT142 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
413146 2002 CP177 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
413147 2002 CO180 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
413148 2002 CQ249 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 980 m MPC · JPL
413149 2002 CA257 05/02/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
413150 2002 ED9 15/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
413151 2002 ER23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
413152 2002 ET67 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
413153 2002 EN113 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
413154 2002 EA128 12/03/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
413155 2002 FC3 16/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
413156 2002 GS45 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
413157 2002 GE59 08/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
413158 2002 GE64 08/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
413159 2002 GK103 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
413160 2002 GV124 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
413161 2002 GB184 05/04/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
413162 2002 GW188 09/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
413163 2002 LB59 21/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
413164 2002 NL59 13/07/2002 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
413165 2002 NZ69 02/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
413166 2002 PY161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,2 km MPC · JPL
413167 2002 PX176 11/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
413168 2002 QA58 28/08/2002 Palomar R. Matson 2,9 km MPC · JPL
413169 2002 QL81 30/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
413170 2002 QN82 30/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
413171 2002 QP86 17/08/2002 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
413172 2002 QJ93 30/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
413173 2002 QJ95 18/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
413174 2002 QA96 16/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
413175 2002 QS96 18/08/2002 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
413176 2002 QY103 26/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
413177 2002 QM112 17/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
413178 2002 QS116 29/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
413179 2002 QR139 16/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
413180 2002 RH1 02/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
413181 2002 RX73 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
413182 2002 RS235 11/09/2002 Palomar M. White, M. Collins 2,9 km MPC · JPL
413183 2002 RH243 10/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
413184 2002 RR247 15/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
413185 2002 RU250 15/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
413186 2002 RZ250 01/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
413187 2002 RO282 03/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
413188 2002 TC310 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
413189 2002 TK314 04/10/2002 Apache Point SDSS 5,0 km MPC · JPL
413190 2002 TE350 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
413191 2002 TO350 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
413192 2002 VY94 14/11/2002 Palomar NEAT AMO 4,0 km MPC · JPL
413193 2002 VL105 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
413194 2002 WA15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
413195 2002 WJ27 24/11/2002 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
413196 2002 XU60 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
413197 2002 XH78 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
413198 2002 XE119 10/12/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
413199 2002 YB 19/12/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
413200 2003 AS77 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL