Danh sách tiểu hành tinh/412101–412200

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
412101 2013 FL26 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
412102 2013 GD5 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412103 2013 GY5 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
412104 2013 GK6 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412105 2013 GJ7 30/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
412106 2013 GE8 23/03/2009 XuYi PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
412107 2013 GD9 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412108 2013 GB10 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412109 2013 GH10 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
412110 2013 GY11 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412111 2013 GF15 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
412112 2013 GD16 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
412113 2013 GC18 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
412114 2013 GL19 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412115 2013 GF20 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
412116 2013 GK20 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
412117 2013 GB21 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412118 2013 GS25 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
412119 2013 GU25 20/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
412120 2013 GW25 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
412121 2013 GO30 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412122 2013 GQ30 31/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
412123 2013 GO35 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
412124 2013 GF37 13/03/2013 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
412125 2013 GU39 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412126 2013 GA42 30/04/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
412127 2013 GQ42 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412128 2013 GY42 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412129 2013 GS45 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412130 2013 GY45 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
412131 2013 GS46 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
412132 2013 GD47 13/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
412133 2013 GP49 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412134 2013 GV49 16/03/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
412135 2013 GW50 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412136 2013 GE51 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
412137 2013 GX51 26/04/2009 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
412138 2013 GG52 25/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
412139 2013 GB53 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412140 2013 GO53 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412141 2013 GH55 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
412142 2013 GD58 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
412143 2013 GN60 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412144 2013 GF63 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
412145 2013 GV63 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
412146 2013 GA66 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
412147 2013 GX67 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412148 2013 GH70 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412149 2013 GE71 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
412150 2013 GF71 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
412151 2013 GK71 07/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
412152 2013 GK72 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412153 2013 GV72 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412154 2013 GG73 23/03/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
412155 2013 GU74 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
412156 2013 GP79 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412157 2013 GH80 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
412158 2013 GC81 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
412159 2013 GH82 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
412160 2013 GM82 26/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
412161 2013 GA83 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
412162 2013 GA84 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412163 2013 GB84 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412164 2013 GO85 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
412165 2013 GP85 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
412166 2013 GR87 28/02/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
412167 2013 GW87 19/07/2009 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
412168 2013 GW89 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
412169 2013 GX89 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
412170 2013 GR91 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412171 2013 GF92 09/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412172 2013 GY92 17/02/2010 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
412173 2013 GS93 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
412174 2013 GV93 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412175 2013 GE94 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
412176 2013 GL94 04/04/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
412177 2013 GO94 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
412178 2013 GW94 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412179 2013 GL95 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412180 2013 GD96 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412181 2013 GO96 16/05/2010 WISE WISE 920 m MPC · JPL
412182 2013 GZ96 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412183 2013 GG97 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
412184 2013 GS97 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
412185 2013 GU97 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
412186 2013 GD98 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
412187 2013 GT99 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412188 2013 GV99 26/04/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
412189 2013 GR100 14/09/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
412190 2013 GS100 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
412191 2013 GT100 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412192 2013 GV100 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412193 2013 GB101 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
412194 2013 GL101 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
412195 2013 GM101 11/09/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
412196 2013 GP101 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412197 2013 GV101 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412198 2013 GW101 10/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
412199 2013 GC102 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412200 2013 GW103 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL