Danh sách tiểu hành tinh/411301–411400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
411301 2010 TP97 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
411302 2010 TR97 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
411303 2010 TQ113 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
411304 2010 TL114 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
411305 2010 TS116 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
411306 2010 TG118 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411307 2010 TL131 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
411308 2010 TY139 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
411309 2010 TV143 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
411310 2010 TF144 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
411311 2010 TJ146 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
411312 2010 TX146 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
411313 2010 TY147 18/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
411314 2010 TJ149 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
411315 2010 TJ162 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411316 2010 TA168 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
411317 2010 TN178 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
411318 2010 UU 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
411319 2010 UD4 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
411320 2010 UC6 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
411321 2010 UZ11 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
411322 2010 UG12 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
411323 2010 UY15 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
411324 2010 UO16 08/10/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
411325 2010 UT21 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
411326 2010 UU21 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
411327 2010 UZ27 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
411328 2010 UW28 27/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
411329 2010 UM30 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
411330 2010 UN34 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
411331 2010 UM36 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
411332 2010 UA37 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
411333 2010 UD37 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
411334 2010 UN49 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411335 2010 UL52 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411336 2010 UN53 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
411337 2010 UP53 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411338 2010 UA56 26/12/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
411339 2010 UY56 14/07/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
411340 2010 UU58 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411341 2010 UB60 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
411342 2010 UJ64 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
411343 2010 US64 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
411344 2010 UE65 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
411345 2010 UR66 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411346 2010 UY70 29/10/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
411347 2010 UR73 16/09/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
411348 2010 UA75 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
411349 2010 UP75 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
411350 2010 UG76 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411351 2010 UO76 30/10/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
411352 2010 UE77 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411353 2010 UQ78 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
411354 2010 UR81 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
411355 2010 UV82 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
411356 2010 US83 09/10/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
411357 2010 UV83 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
411358 2010 UQ84 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411359 2010 UK87 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
411360 2010 UC88 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
411361 2010 UR89 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411362 2010 US93 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
411363 2010 UO94 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
411364 2010 UO97 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
411365 2010 UY101 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411366 2010 UF102 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
411367 2010 UP107 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
411368 2010 VM14 01/11/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
411369 2010 VT19 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
411370 2010 VR27 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
411371 2010 VL30 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
411372 2010 VM32 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
411373 2010 VS47 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411374 2010 VD50 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411375 2010 VF51 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
411376 2010 VH53 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411377 2010 VP57 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
411378 2010 VN62 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
411379 2010 VS62 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
411380 2010 VH63 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
411381 2010 VK65 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411382 2010 VE68 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
411383 2010 VF70 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
411384 2010 VQ70 05/11/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
411385 2010 VW73 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
411386 2010 VU78 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
411387 2010 VD82 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
411388 2010 VN86 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
411389 2010 VH87 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411390 2010 VQ87 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
411391 2010 VW87 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411392 2010 VO93 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
411393 2010 VA97 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
411394 2010 VO102 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
411395 2010 VM103 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411396 2010 VM104 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
411397 2010 VE106 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
411398 2010 VF106 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
411399 2010 VS106 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
411400 2010 VC112 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL