Danh sách tiểu hành tinh/407601–407700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
407601 2011 BO32 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407602 2011 BL52 27/02/2000 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
407603 2011 BA54 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407604 2011 BS56 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
407605 2011 BB60 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
407606 2011 BR80 16/10/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
407607 2011 BD83 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
407608 2011 BB96 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407609 2011 BY100 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
407610 2011 BZ102 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
407611 2011 BH115 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
407612 2011 BX116 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
407613 2011 BC118 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
407614 2011 BB120 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407615 2011 BH122 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
407616 2011 CP1 22/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
407617 2011 CG4 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
407618 2011 CR7 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
407619 2011 CZ15 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407620 2011 CP16 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407621 2011 CN23 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407622 2011 CD33 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
407623 2011 CU47 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
407624 2011 CF49 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
407625 2011 CU70 16/01/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
407626 2011 CL74 12/02/2011 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
407627 2011 CO74 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
407628 2011 CY75 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
407629 2011 CA76 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
407630 2011 CF76 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
407631 2011 CP83 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
407632 2011 CZ91 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
407633 2011 DF 28/09/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
407634 2011 DJ6 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
407635 2011 DB9 22/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
407636 2011 DV24 05/12/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
407637 2011 DQ31 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407638 2011 DP41 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
407639 2011 DZ49 02/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
407640 2011 EM 16/10/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
407641 2011 EF16 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
407642 2011 EQ54 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
407643 2011 EK63 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
407644 2011 EL63 01/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
407645 2011 EF76 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
407646 2011 FB3 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
407647 2011 FM17 20/04/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
407648 2011 FU47 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
407649 2011 FK70 16/01/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
407650 2011 FV123 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
407651 2011 GJ56 09/03/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
407652 2011 GK88 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
407653 2011 QF3 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS APO 1,4 km MPC · JPL
407654 2011 SP37 28/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
407655 2011 SF100 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407656 2011 SL102 17/05/2009 Kitt Peak Spacewatch AMO 810 m MPC · JPL
407657 2011 SM139 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
407658 2011 SS159 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
407659 2011 SU163 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
407660 2011 SD166 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
407661 2011 SV166 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
407662 2011 SR177 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
407663 2011 SO179 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
407664 2011 SG181 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
407665 2011 SN182 19/09/2001 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
407666 2011 SL183 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
407667 2011 SY185 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
407668 2011 SE189 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
407669 2011 SA220 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
407670 2011 SC228 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
407671 2011 SA253 20/10/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
407672 2011 SR260 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
407673 2011 SL274 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
407674 2011 UV14 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
407675 2011 UG27 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
407676 2011 UX27 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
407677 2011 UQ28 30/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
407678 2011 UE38 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
407679 2011 UD42 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
407680 2011 UT42 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
407681 2011 UC47 30/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
407682 2011 UN49 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
407683 2011 UJ54 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
407684 2011 UG55 20/01/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
407685 2011 UW59 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
407686 2011 UE69 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
407687 2011 UD83 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
407688 2011 UE84 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
407689 2011 UO84 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
407690 2011 UK86 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
407691 2011 UJ87 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
407692 2011 UV91 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
407693 2011 UN96 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
407694 2011 UD100 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
407695 2011 UG102 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
407696 2011 UV102 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
407697 2011 UC114 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
407698 2011 UA121 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 570 m MPC · JPL
407699 2011 UL123 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
407700 2011 UT123 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL