Danh sách tiểu hành tinh/406601–406700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
406601 2008 CF26 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406602 2008 CP37 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406603 2008 CM44 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
406604 2008 CT44 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406605 2008 CB47 03/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
406606 2008 CM56 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
406607 2008 CD57 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406608 2008 CJ58 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
406609 2008 CY59 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406610 2008 CJ62 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
406611 2008 CO65 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
406612 2008 CP67 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406613 2008 CW70 10/02/2008 Altschwendt W. Ries 1,9 km MPC · JPL
406614 2008 CL89 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406615 2008 CD92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
406616 2008 CX95 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
406617 2008 CK100 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406618 2008 CD112 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
406619 2008 CM112 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406620 2008 CU121 07/02/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
406621 2008 CB127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406622 2008 CX131 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
406623 2008 CT133 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
406624 2008 CC134 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406625 2008 CK135 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406626 2008 CC141 20/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
406627 2008 CY141 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406628 2008 CN154 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
406629 2008 CP162 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406630 2008 CV170 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
406631 2008 CE178 06/02/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
406632 2008 CV180 09/02/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
406633 2008 CM186 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
406634 2008 CN188 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
406635 2008 CT195 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
406636 2008 CX195 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
406637 2008 CX199 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
406638 2008 CQ201 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
406639 2008 CU202 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
406640 2008 CQ207 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406641 2008 CY212 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
406642 2008 DB1 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
406643 2008 DX6 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
406644 2008 DP19 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
406645 2008 DB20 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
406646 2008 DX24 13/02/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
406647 2008 DO26 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406648 2008 DP39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
406649 2008 DV39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
406650 2008 DO56 26/02/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
406651 2008 DE59 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
406652 2008 DH59 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
406653 2008 DG67 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
406654 2008 DR72 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
406655 2008 DX74 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
406656 2008 DZ77 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
406657 2008 DF78 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
406658 2008 DD89 28/02/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
406659 2008 EE16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406660 2008 EQ17 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406661 2008 EB20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
406662 2008 EG22 02/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
406663 2008 EC26 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
406664 2008 EA46 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406665 2008 ES47 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
406666 2008 EZ50 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
406667 2008 EQ56 07/03/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
406668 2008 EL57 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
406669 2008 EM60 08/03/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
406670 2008 EZ60 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
406671 2008 EK75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406672 2008 ET87 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
406673 2008 ES90 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
406674 2008 EY95 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
406675 2008 EG99 04/03/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
406676 2008 EJ102 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
406677 2008 EO110 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
406678 2008 EB111 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
406679 2008 EJ113 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
406680 2008 ES113 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
406681 2008 ES115 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
406682 2008 EJ118 03/02/2008 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
406683 2008 ES125 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
406684 2008 EL140 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
406685 2008 EP147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406686 2008 EN150 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
406687 2008 EQ154 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
406688 2008 EA157 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
406689 2008 ES157 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406690 2008 EE158 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
406691 2008 EL166 06/03/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
406692 2008 EL167 08/03/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
406693 2008 FJ2 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
406694 2008 FX4 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
406695 2008 FE6 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
406696 2008 FA8 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
406697 2008 FM10 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
406698 2008 FQ13 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
406699 2008 FD18 11/03/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
406700 2008 FQ20 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL