Danh sách tiểu hành tinh/405601–405700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
405601 2005 SS106 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405602 2005 SU108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
405603 2005 SD114 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
405604 2005 SV116 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405605 2005 SZ131 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
405606 2005 SK141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405607 2005 SA145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
405608 2005 SG159 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405609 2005 SN166 28/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
405610 2005 SL167 28/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
405611 2005 SN171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405612 2005 SF176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
405613 2005 SH177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
405614 2005 SP177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405615 2005 SC185 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405616 2005 SK185 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
405617 2005 SH188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
405618 2005 SY198 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405619 2005 SU200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 13314| 2,1 km MPC · JPL
405620 2005 SQ215 30/09/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
405621 2005 SH218 30/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
405622 2005 SC228 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405623 2005 SP228 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405624 2005 ST230 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
405625 2005 SM267 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
405626 2005 SS271 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
405627 2005 SL275 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405628 2005 SW280 29/09/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
405629 2005 TG5 01/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
405630 2005 TX7 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405631 2005 TS8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405632 2005 TZ9 02/10/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
405633 2005 TC28 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405634 2005 TB37 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
405635 2005 TF39 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
405636 2005 TE41 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
405637 2005 TY43 03/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
405638 2005 TR66 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
405639 2005 TO67 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
405640 2005 TY90 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
405641 2005 TK91 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405642 2005 TT92 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
405643 2005 TJ98 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405644 2005 TW100 01/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
405645 2005 TF113 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
405646 2005 TF115 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405647 2005 TE125 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405648 2005 TY132 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
405649 2005 TU138 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405650 2005 TP142 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405651 2005 TE157 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405652 2005 TS162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
405653 2005 TL197 11/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
405654 2005 UP26 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
405655 2005 UB29 23/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
405656 2005 UU66 22/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
405657 2005 UY69 23/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
405658 2005 UR76 15/09/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
405659 2005 US85 07/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
405660 2005 UJ97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405661 2005 UR105 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405662 2005 UR111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
405663 2005 UQ125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405664 2005 UE140 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
405665 2005 UX156 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405666 2005 UC158 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405667 2005 UW170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
405668 2005 UH171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
405669 2005 UT185 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
405670 2005 UC187 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405671 2005 UP187 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
405672 2005 UR189 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
405673 2005 UX189 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
405674 2005 UN192 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
405675 2005 UF200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405676 2005 UE212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
405677 2005 UZ220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
405678 2005 UL227 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
405679 2005 US227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405680 2005 UY240 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
405681 2005 UU247 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
405682 2005 UX250 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
405683 2005 UE269 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405684 2005 UG279 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
405685 2005 UR286 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405686 2005 UX305 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
405687 2005 UH306 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
405688 2005 UU319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
405689 2005 UA320 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
405690 2005 UB323 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
405691 2005 UK327 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
405692 2005 UH338 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
405693 2005 UX344 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
405694 2005 UO362 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
405695 2005 UU366 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405696 2005 UG388 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
405697 2005 UH398 30/10/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
405698 2005 UO418 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
405699 2005 UC491 10/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
405700 2005 UG500 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL