Danh sách tiểu hành tinh/405801–405900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
405801 2006 BZ38 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
405802 2006 BY39 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405803 2006 BS46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
405804 2006 BR48 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
405805 2006 BZ50 25/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
405806 2006 BT53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405807 2006 BQ54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405808 2006 BS57 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405809 2006 BZ59 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
405810 2006 BL71 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
405811 2006 BQ72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405812 2006 BH75 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
405813 2006 BC77 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
405814 2006 BL83 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
405815 2006 BN84 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
405816 2006 BV94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405817 2006 BQ100 28/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
405818 2006 BK101 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
405819 2006 BJ102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
405820 2006 BV113 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
405821 2006 BA114 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
405822 2006 BV123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
405823 2006 BE126 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
405824 2006 BM136 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
405825 2006 BC137 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
405826 2006 BW137 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
405827 2006 BM139 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
405828 2006 BX141 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
405829 2006 BJ143 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
405830 2006 BB145 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405831 2006 BC152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
405832 2006 BW153 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
405833 2006 BQ158 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
405834 2006 BM159 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405835 2006 BB179 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
405836 2006 BD179 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
405837 2006 BV182 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
405838 2006 BZ185 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
405839 2006 BO199 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
405840 2006 BP203 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
405841 2006 BF212 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
405842 2006 BQ223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405843 2006 BT227 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
405844 2006 BM229 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
405845 2006 BJ230 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405846 2006 BS248 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405847 2006 BR255 31/01/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
405848 2006 BQ278 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
405849 2006 BA280 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
405850 2006 BN283 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
405851 2006 CZ10 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
405852 2006 CS12 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
405853 2006 CA15 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
405854 2006 CE58 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
405855 2006 CW66 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405856 2006 DB10 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405857 2006 DA53 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
405858 2006 DU55 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
405859 2006 DP61 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
405860 2006 DJ65 21/02/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
405861 2006 DN80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
405862 2006 DJ81 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
405863 2006 DJ84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405864 2006 DP90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405865 2006 DZ96 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
405866 2006 DQ98 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
405867 2006 DJ111 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
405868 2006 DO111 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
405869 2006 DS127 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
405870 2006 DL149 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
405871 2006 DW149 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
405872 2006 DS176 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
405873 2006 DW179 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
405874 2006 DK200 24/02/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
405875 2006 DN210 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
405876 2006 DN216 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405877 2006 EU3 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
405878 2006 EL5 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
405879 2006 EF7 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405880 2006 EA14 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
405881 2006 EO17 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405882 2006 EL21 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
405883 2006 EX21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
405884 2006 EN37 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
405885 2006 EC67 08/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
405886 2006 EU67 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
405887 2006 FO6 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
405888 2006 FB31 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405889 2006 FH32 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
405890 2006 FQ32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405891 2006 FS37 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
405892 2006 FJ39 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
405893 2006 GH28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
405894 2006 GQ28 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
405895 2006 GJ40 06/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
405896 2006 HS8 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
405897 2006 HO16 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
405898 2006 HO18 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
405899 2006 HV18 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
405900 2006 HK22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL