Danh sách tiểu hành tinh/404901–405000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
404901 2014 KT85 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404902 2014 KA86 28/04/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
404903 2014 KD87 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
404904 2014 KJ89 22/04/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
404905 2014 KM89 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
404906 2014 KP91 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
404907 2014 KB92 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
404908 2014 KH92 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404909 2014 KM92 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
404910 2014 KP95 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
404911 2014 KD96 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
404912 2014 KW96 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
404913 2014 KL97 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
404914 2014 KB98 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
404915 2014 KH98 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
404916 2014 KU98 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404917 2014 KO100 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
404918 2014 LR 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
404919 2014 LF11 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
404920 2014 LG11 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404921 2014 LW12 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
404922 2014 LZ12 21/01/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
404923 2014 LN13 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404924 2014 LT13 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404925 2014 LA14 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
404926 2014 LN15 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
404927 2014 LU15 26/04/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
404928 2014 LL17 17/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
404929 2014 LG18 25/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
404930 2014 LF20 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404931 2014 LG20 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404932 2014 LG22 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404933 2014 LR23 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
404934 2014 MF4 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
404935 2014 ML7 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
404936 2014 MN7 05/10/2007 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
404937 2014 MP7 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
404938 2014 MT7 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
404939 2014 MR9 16/04/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
404940 2014 MG11 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
404941 2014 MW14 22/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
404942 2014 MJ20 16/03/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
404943 6824 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
404944 3493 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
404945 1981 EM32 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,1 km MPC · JPL
404946 1993 TO26 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
404947 1995 SR15 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404948 1995 YL9 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
404949 1996 GA4 09/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404950 1996 TG4 08/10/1996 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
404951 1996 TV18 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404952 1996 TQ28 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
404953 1996 VA25 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
404954 1996 XX17 07/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
404955 1997 SK11 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404956 1998 BN9 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404957 1998 BU38 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
404958 1998 DF11 25/02/1998 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
404959 1998 RS13 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
404960 1998 RM56 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
404961 1998 SW8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404962 1998 SL40 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
404963 1998 SD52 28/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404964 1998 SL97 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
404965 1998 TP8 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
404966 1998 TQ22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404967 1999 BV28 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404968 1999 TE43 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
404969 1999 TL58 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404970 1999 TR207 14/10/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
404971 1999 TY214 15/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
404972 1999 TJ264 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404973 1999 UF57 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404974 1999 VF75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404975 1999 VM80 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
404976 1999 VT107 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
404977 1999 VA113 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
404978 1999 WC19 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404979 1999 XQ139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404980 1999 XH145 15/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404981 1999 XR251 09/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404982 1999 XG255 04/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
404983 1999 XO260 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
404984 1999 YE8 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
404985 2000 AJ220 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404986 2000 BL39 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404987 2000 CA3 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
404988 2000 CL73 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
404989 2000 DJ89 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404990 2000 DB111 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
404991 2000 EU4 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404992 2000 GB3 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
404993 2000 GR132 12/04/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
404994 2000 QZ186 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
404995 2000 QA210 31/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
404996 2000 RZ36 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
404997 2000 RA85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
404998 2000 SP30 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
404999 2000 SW262 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
405000 2000 SQ288 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also