Danh sách tiểu hành tinh/403701–403800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
403701 2010 VF149 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403702 2010 VR150 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
403703 2010 VD157 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
403704 2010 VL159 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
403705 2010 VN166 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
403706 2010 VU171 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
403707 2010 VY172 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
403708 2010 VF175 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
403709 2010 VB185 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
403710 2010 VD187 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
403711 2010 VE203 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
403712 2010 VV203 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403713 2010 VL204 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403714 2010 VT205 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
403715 2010 VA208 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
403716 2010 VK215 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403717 2010 VV219 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
403718 2010 WU7 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403719 2010 WH11 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
403720 2010 WX12 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
403721 2010 WK24 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
403722 2010 WR26 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
403723 2010 WU30 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
403724 2010 WR52 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
403725 2010 WV53 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403726 2010 WQ58 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
403727 2010 WH60 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403728 2010 WR63 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
403729 2010 XU8 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
403730 2010 XX10 11/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
403731 2010 XQ20 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
403732 2010 XA39 03/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
403733 2010 XS40 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
403734 2010 XB41 16/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
403735 2010 XE44 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
403736 2010 XC57 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
403737 2010 XW57 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403738 2010 XU66 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
403739 2010 XN85 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
403740 2011 AZ 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403741 2011 AM5 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
403742 2011 AB13 03/01/2011 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
403743 2011 AJ14 18/09/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
403744 2011 AJ16 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
403745 2011 AS23 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
403746 2011 AR29 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
403747 2011 AX41 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
403748 2011 AH42 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
403749 2011 AC56 02/01/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
403750 2011 AQ62 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403751 2011 AF74 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403752 2011 AH79 22/09/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
403753 2011 BS2 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
403754 2011 BE6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403755 2011 BZ9 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
403756 2011 BV13 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
403757 2011 BN28 09/11/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
403758 2011 BG33 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
403759 2011 BH58 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
403760 2011 BY83 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
403761 2011 BR85 17/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
403762 2011 BX136 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
403763 2011 CE1 18/10/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
403764 2011 CH5 16/10/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
403765 2011 CE20 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
403766 2011 DA3 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
403767 2011 DP24 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
403768 2011 DF26 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
403769 2011 DL29 17/09/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
403770 2011 EA2 18/11/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
403771 2011 EV40 09/03/2011 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
403772 2011 EY50 24/02/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
403773 2011 EA77 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
403774 2011 FO94 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
403775 2011 HS4 26/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 220 m MPC · JPL
403776 2011 OV48 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403777 2011 PD 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
403778 2011 QU35 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
403779 2011 QX68 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 360 m MPC · JPL
403780 2011 QJ79 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
403781 2011 RU17 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
403782 2011 SL56 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
403783 2011 SC84 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
403784 2011 SJ132 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
403785 2011 SK165 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
403786 2011 SS166 12/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
403787 2011 SE174 12/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
403788 2011 SU178 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
403789 2011 SL179 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
403790 2011 SO184 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
403791 2011 SY190 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
403792 2011 SB195 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
403793 2011 SG231 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
403794 2011 SB232 28/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
403795 2011 SR235 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
403796 2011 SH249 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
403797 2011 SX260 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
403798 2011 UW5 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
403799 2011 UR14 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
403800 2011 UC24 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL