Danh sách tiểu hành tinh/404701–404800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
404701 2014 JF2 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
404702 2014 JM2 26/04/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
404703 2014 JL3 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
404704 2014 JN3 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
404705 2014 JQ3 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
404706 2014 JV3 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
404707 2014 JM5 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404708 2014 JT5 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
404709 2014 JN6 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
404710 2014 JO6 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404711 2014 JQ6 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
404712 2014 JH7 12/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
404713 2014 JX7 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
404714 2014 JB8 15/02/2010 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
404715 2014 JM8 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404716 2014 JK10 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
404717 2014 JZ10 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
404718 2014 JO13 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404719 2014 JW13 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
404720 2014 JA14 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404721 2014 JJ14 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404722 2014 JT14 07/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
404723 2014 JG17 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
404724 2014 JU18 19/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404725 2014 JJ19 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
404726 2014 JR19 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404727 2014 JZ20 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
404728 2014 JB21 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404729 2014 JM21 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
404730 2014 JN21 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
404731 2014 JJ22 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
404732 2014 JX22 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404733 2014 JY22 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
404734 2014 JE23 29/01/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
404735 2014 JJ23 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
404736 2014 JK23 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
404737 2014 JV25 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
404738 2014 JD26 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
404739 2014 JG26 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
404740 2014 JL26 21/12/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
404741 2014 JA27 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
404742 2014 JN28 21/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
404743 2014 JN29 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
404744 2014 JD31 04/05/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
404745 2014 JF31 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
404746 2014 JG31 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
404747 2014 JO32 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404748 2014 JQ32 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
404749 2014 JW32 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
404750 2014 JV33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404751 2014 JJ34 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404752 2014 JN34 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
404753 2014 JF35 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
404754 2014 JQ35 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
404755 2014 JD37 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404756 2014 JH37 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404757 2014 JX37 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
404758 2014 JG38 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
404759 2014 JL38 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404760 2014 JG39 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404761 2014 JQ39 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
404762 2014 JL40 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
404763 2014 JC41 20/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404764 2014 JV41 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404765 2014 JM42 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404766 2014 JN42 08/05/2010 WISE WISE 900 m MPC · JPL
404767 2014 JW42 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
404768 2014 JA43 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
404769 2014 JG43 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
404770 2014 JL43 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404771 2014 JO43 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
404772 2014 JP43 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
404773 2014 JW44 07/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
404774 2014 JF46 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404775 2014 JH46 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404776 2014 JO46 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404777 2014 JP46 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404778 2014 JP47 30/11/2011 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
404779 2014 JU49 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
404780 2014 JW49 28/03/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
404781 2014 JE50 21/12/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
404782 2014 JJ50 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
404783 2014 JN50 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
404784 2014 JJ51 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
404785 2014 JW51 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404786 2014 JB52 05/05/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
404787 2014 JC52 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
404788 2014 JT52 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
404789 2014 JR53 25/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404790 2014 JB54 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
404791 2014 JO54 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
404792 2014 JS59 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
404793 2014 JT59 08/10/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
404794 2014 JU59 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404795 2014 JX59 28/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404796 2014 JG60 30/03/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
404797 2014 JH60 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
404798 2014 JQ60 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
404799 2014 JV60 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
404800 2014 JW60 28/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL