Danh sách tiểu hành tinh/402101–402200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
402101 2003 WD65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402102 2003 WX106 22/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402103 2003 WM109 20/11/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
402104 2003 WT158 28/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
402105 2003 XP12 14/12/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
402106 2003 XQ24 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
402107 2003 YB47 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
402108 2003 YZ89 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
402109 2004 AS9 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
402110 2004 BE20 18/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
402111 2004 BZ65 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
402112 2004 BO102 31/01/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
402113 2004 BY105 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
402114 2004 BA112 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
402115 2004 BK162 30/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
402116 2004 CT2 12/02/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
402117 2004 CN12 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402118 2004 CB18 10/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
402119 2004 CM39 13/02/2004 Jonathan B. Postel Jonathan B. Postel Obs. 2,0 km MPC · JPL
402120 2004 CJ55 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
402121 2004 CP118 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
402122 2004 DR28 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
402123 2004 EK3 10/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
402124 2004 ER36 26/02/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
402125 2004 ER52 15/03/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
402126 2004 EW92 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
402127 2004 FK119 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
402128 2004 GE30 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
402129 2004 GS76 15/04/2004 Socorro LINEAR 32418| 2,7 km MPC · JPL
402130 2004 HS42 20/04/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
402131 2004 LB30 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
402132 2004 OR1 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
402133 2004 PN26 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
402134 2004 PD29 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
402135 2004 PY29 07/08/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
402136 2004 PE60 09/08/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
402137 2004 PP93 12/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
402138 2004 PC97 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
402139 2004 QN3 17/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
402140 2004 QX3 16/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
402141 2004 RU2 05/09/2004 Bergisch Gladbac W. Bickel 940 m MPC · JPL
402142 2004 RT14 06/09/2004 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
402143 2004 RM26 06/09/2004 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
402144 2004 RR28 12/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
402145 2004 RM41 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
402146 2004 RQ49 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
402147 2004 RV67 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402148 2004 RH74 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
402149 2004 RM113 07/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
402150 2004 RR139 08/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
402151 2004 RX146 09/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
402152 2004 RQ156 10/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
402153 2004 RS162 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
402154 2004 RF184 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
402155 2004 RR192 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
402156 2004 RE196 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
402157 2004 RN198 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
402158 2004 RW203 10/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
402159 2004 RM216 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
402160 2004 RB228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402161 2004 RK228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
402162 2004 RE229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
402163 2004 RB241 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
402164 2004 RK257 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
402165 2004 RY265 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
402166 2004 RK268 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
402167 2004 RX304 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
402168 2004 RB323 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
402169 2004 RW329 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402170 2004 RJ336 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
402171 2004 RX342 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
402172 2004 SP36 08/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
402173 2004 SU44 18/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
402174 2004 SX50 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402175 2004 TG4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
402176 2004 TY31 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
402177 2004 TQ33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
402178 2004 TS40 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402179 2004 TV50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
402180 2004 TV67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
402181 2004 TF73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
402182 2004 TP73 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
402183 2004 TF87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
402184 2004 TZ97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
402185 2004 TC98 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
402186 2004 TN101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402187 2004 TN105 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
402188 2004 TQ111 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
402189 2004 TN139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
402190 2004 TA149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
402191 2004 TR161 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
402192 2004 TQ162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
402193 2004 TR185 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402194 2004 TU203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
402195 2004 TE212 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
402196 2004 TX218 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
402197 2004 TJ228 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
402198 2004 TK277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
402199 2004 TR285 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
402200 2004 TE287 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL