Danh sách tiểu hành tinh/401701–401800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
401701 2013 HA36 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
401702 2013 HL39 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
401703 2013 HB40 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
401704 2013 HW44 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
401705 2013 HT48 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401706 2013 HH60 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
401707 2013 HC68 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
401708 2013 HA69 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
401709 2013 HH69 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401710 2013 HM79 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401711 2013 HD95 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
401712 2013 HU106 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
401713 2013 HP114 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401714 2013 HA116 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
401715 2013 HS116 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
401716 2013 HY117 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
401717 2013 HM118 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
401718 2013 HB119 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
401719 2013 HB122 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
401720 2013 HK122 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
401721 2013 HH133 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
401722 2013 HH146 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
401723 2013 JD3 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401724 2013 JR3 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
401725 2013 JS3 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
401726 2013 JG4 14/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
401727 2013 JR4 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
401728 2013 JE9 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
401729 2013 JZ14 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
401730 2013 JF16 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401731 2013 JH20 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
401732 2013 JD23 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401733 2013 JX23 20/03/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
401734 2013 JW24 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401735 2013 JE26 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
401736 2013 JK32 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
401737 2013 JB33 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
401738 2013 JB35 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
401739 2013 JN35 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL
401740 2013 JP37 28/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
401741 2013 JZ42 16/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
401742 2013 JE43 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
401743 2013 JM50 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
401744 2013 JN51 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401745 2013 JV51 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
401746 2013 JL53 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401747 2013 JU54 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
401748 2013 JT57 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
401749 2013 JY58 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
401750 2013 JE59 18/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
401751 2013 JM60 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
401752 2013 JW60 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
401753 2013 JO61 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
401754 2013 JN62 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401755 2013 KL 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
401756 2013 KW3 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401757 2013 KV4 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
401758 2013 KY6 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
401759 2013 KQ9 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
401760 2013 KY12 19/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
401761 2013 KM16 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
401762 2013 LJ 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
401763 2013 LG4 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
401764 2013 LV11 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
401765 2013 LM18 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
401766 2013 LY18 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401767 2013 LN25 09/11/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
401768 2013 MK1 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
401769 2013 MR7 16/10/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
401770 2013 UX11 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
401771 2014 BN43 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
401772 2014 CU15 07/03/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
401773 2014 CG19 09/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
401774 2014 DS19 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
401775 2014 DK31 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
401776 2014 DU66 21/09/2007 XuYi PMO NEO 2,3 km MPC · JPL
401777 2014 DH123 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
401778 2014 DW140 08/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401779 2014 EJ12 05/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
401780 2014 ET19 04/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
401781 2014 EM23 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
401782 2014 FZ1 03/03/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
401783 2014 FA13 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
401784 2014 FP23 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
401785 2014 FW41 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
401786 2014 FS46 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
401787 2014 FY53 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
401788 2014 FB54 21/07/2004 Siding Spring SSS 4,9 km MPC · JPL
401789 2014 FU57 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
401790 2014 GF18 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401791 2014 GA28 21/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
401792 2014 GM32 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
401793 2014 HS1 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
401794 2014 HF10 18/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
401795 2014 HK13 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
401796 2014 HS22 16/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
401797 2014 HP26 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
401798 2014 HK32 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
401799 2014 HZ121 09/02/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
401800 2014 HS128 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL