Danh sách tiểu hành tinh/400801–400900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
400801 2010 GJ66 07/04/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
400802 2010 GM97 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400803 2010 GB98 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
400804 2010 GD108 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
400805 2010 GD110 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400806 2010 GC115 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
400807 2010 GN115 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
400808 2010 GB136 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
400809 2010 GL143 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
400810 2010 GV143 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
400811 Gillesfontaine 2010 GF153 15/04/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
400812 2010 GH160 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
400813 2010 GX161 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
400814 2010 HP77 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
400815 2010 HU79 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
400816 2010 HQ101 30/04/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
400817 2010 HO108 06/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
400818 2010 JV29 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
400819 2010 JQ33 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
400820 2010 JS40 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
400821 2010 JU40 04/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
400822 2010 JD85 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
400823 2010 JN85 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
400824 2010 JM109 12/05/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
400825 2010 JP110 10/02/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
400826 2010 JU153 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
400827 2010 JJ157 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
400828 2010 JV167 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
400829 2010 KB32 19/05/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
400830 2010 KU36 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
400831 2010 KT78 26/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
400832 2010 KT79 25/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
400833 2010 KR103 29/05/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
400834 2010 KO117 19/05/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
400835 2010 KY120 31/05/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
400836 2010 LB38 06/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
400837 2010 LP41 07/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
400838 2010 LS51 08/06/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
400839 2010 LE60 09/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
400840 2010 LH67 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
400841 2010 LN75 10/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
400842 2010 LJ82 11/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
400843 2010 LQ101 13/06/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
400844 2010 LE107 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
400845 2010 LU129 15/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
400846 2010 MR2 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
400847 2010 MH11 17/06/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
400848 2010 MB20 18/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
400849 2010 MS21 18/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
400850 2010 ML32 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
400851 2010 MQ32 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
400852 2010 MK38 21/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
400853 2010 MM102 29/06/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
400854 2010 MA105 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
400855 2010 MN113 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
400856 2010 MQ115 01/07/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
400857 2010 NJ36 08/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
400858 2010 NV53 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
400859 2010 ND56 21/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
400860 2010 NQ57 10/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
400861 2010 NA59 11/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
400862 2010 NC66 06/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
400863 2010 NY66 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
400864 2010 NJ109 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400865 2010 OR12 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
400866 2010 OD18 18/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
400867 2010 ON27 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
400868 2010 OT30 20/07/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
400869 2010 OM36 21/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
400870 2010 OP40 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
400871 2010 OC44 22/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
400872 2010 OG59 07/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
400873 2010 OL82 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
400874 2010 OD89 27/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
400875 2010 OF93 28/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
400876 2010 OA107 29/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
400877 2010 OT120 31/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
400878 2010 PC10 04/08/2010 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
400879 2010 PU21 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
400880 2010 PW53 08/08/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
400881 Vladimírdolinay 2010 PY56 07/08/2010 Charleston T. Vorobjov 2,5 km MPC · JPL
400882 2010 PX75 14/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
400883 2010 PF76 11/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 930 m MPC · JPL
400884 2010 PK80 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
400885 2010 QV4 30/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
400886 2010 QE5 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400887 2010 RQ5 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
400888 2010 RD24 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
400889 2010 RP39 02/09/2010 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
400890 2010 RX39 03/09/2010 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
400891 2010 RT49 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
400892 2010 RO50 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
400893 2010 RF59 05/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
400894 2010 RP98 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
400895 2010 RN102 08/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
400896 2010 RR113 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
400897 2010 RF118 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
400898 2010 RR120 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
400899 2010 RB132 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
400900 2010 RY141 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL