Danh sách tiểu hành tinh/38801–38900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
38801 2000 RS55 04/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38802 2000 RW60 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38803 2000 RH62 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38804 2000 RB64 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38805 2000 RL65 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38806 2000 RH66 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38807 2000 RM68 02/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
38808 2000 RX68 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
38809 2000 RT69 02/09/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
38810 2000 RP70 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38811 2000 RW71 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
38812 2000 RL72 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38813 2000 RP72 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
38814 2000 RR72 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38815 2000 RY73 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
38816 2000 RZ73 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38817 2000 RH74 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38818 2000 RJ74 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38819 2000 RX75 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38820 2000 RB77 07/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38821 Linchinghsia 2000 RJ78 09/09/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
38822 2000 RY83 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38823 2000 RN87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
38824 2000 RG91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38825 2000 RS91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38826 2000 RZ92 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38827 2000 RQ93 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
38828 2000 RQ94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
38829 2000 RQ96 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
38830 2000 RK99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
38831 2000 RC105 07/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
38832 2000 RH105 07/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
38833 2000 SC 17/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
38834 2000 SP1 18/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
38835 2000 SS2 20/09/2000 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
38836 2000 SS19 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
38837 2000 SM23 26/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,6 km MPC · JPL
38838 2000 SB31 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38839 2000 SU32 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38840 2000 SH39 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38841 2000 SH43 26/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 2,2 km MPC · JPL
38842 2000 SW44 26/09/2000 Nachi-Katsuura Nachi-Katsuura Obs. 1,8 km MPC · JPL
38843 2000 SN49 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38844 2000 SW58 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
38845 2000 SL59 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38846 2000 SH68 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
38847 2000 SJ68 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38848 2000 SN68 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
38849 2000 SS68 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38850 2000 SW68 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38851 2000 SM69 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38852 2000 SR70 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38853 2000 SW71 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38854 2000 SY71 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38855 2000 SY81 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38856 2000 SH87 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38857 2000 SE88 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
38858 2000 SB91 22/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
38859 2000 SL92 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
38860 2000 SH100 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38861 2000 SB104 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38862 2000 SD105 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38863 2000 SX108 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
38864 2000 SZ108 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38865 2000 SD111 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38866 2000 SK111 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38867 2000 SF112 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
38868 2000 SX112 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38869 2000 SL113 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
38870 2000 SQ114 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
38871 2000 SO115 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
38872 2000 SP116 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
38873 2000 SB117 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38874 2000 SZ119 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38875 2000 SA120 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
38876 2000 SX120 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38877 2000 SE121 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38878 2000 SL121 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
38879 2000 SO121 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38880 2000 SD123 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
38881 2000 SE123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38882 2000 SG123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38883 2000 SZ123 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38884 2000 SF124 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38885 2000 SG126 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
38886 2000 SW126 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
38887 2000 SN134 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
38888 2000 SA137 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
38889 2000 SJ146 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38890 2000 SO146 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38891 2000 SO148 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
38892 2000 SS148 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
38893 2000 SH149 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38894 2000 SC152 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
38895 2000 SE152 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38896 2000 SB153 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38897 2000 SO154 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38898 2000 SD155 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38899 2000 SG157 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38900 2000 SH157 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL