Danh sách tiểu hành tinh/38701–38800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
38701 2000 QB66 28/08/2000 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
38702 2000 QX66 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38703 2000 QR72 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
38704 2000 QZ76 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38705 2000 QU80 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38706 2000 QP83 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38707 2000 QK89 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38708 2000 QQ89 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38709 2000 QO90 25/08/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
38710 2000 QG97 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38711 2000 QU97 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38712 2000 QP103 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38713 2000 QJ116 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38714 2000 QS116 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38715 2000 QY120 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38716 2000 QL121 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38717 2000 QM121 25/08/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
38718 2000 QW121 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38719 2000 QQ127 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38720 2000 QB128 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38721 2000 QQ128 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38722 2000 QU128 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38723 2000 QT129 30/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
38724 2000 QW129 31/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
38725 2000 QD130 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
38726 2000 QQ131 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38727 2000 QR131 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
38728 2000 QJ133 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
38729 2000 QP137 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38730 2000 QE138 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38731 2000 QX138 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38732 2000 QF140 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38733 2000 QF141 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38734 2000 QC143 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
38735 2000 QQ144 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
38736 2000 QU144 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38737 2000 QN146 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38738 2000 QT146 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38739 2000 QO149 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38740 2000 QC152 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38741 2000 QO180 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
38742 2000 QP184 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
38743 2000 QB185 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38744 2000 QE186 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
38745 2000 QM186 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38746 2000 QT186 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38747 2000 QE190 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38748 2000 QY191 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38749 2000 QU206 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38750 2000 QJ207 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
38751 2000 QN207 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38752 2000 QY207 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38753 2000 QE217 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
38754 2000 QG217 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
38755 2000 QR227 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38756 2000 QG228 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38757 2000 RM1 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38758 2000 RS2 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38759 2000 RD3 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38760 2000 RG3 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38761 2000 RH3 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
38762 2000 RK4 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
38763 2000 RW5 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38764 2000 RB6 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
38765 2000 RU6 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38766 2000 RV6 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38767 2000 RB7 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38768 2000 RF7 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38769 2000 RS7 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
38770 2000 RT8 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
38771 2000 RP9 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38772 2000 RR9 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38773 2000 RY9 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38774 2000 RD10 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
38775 2000 RZ10 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
38776 2000 RK11 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38777 2000 RS17 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38778 2000 RX19 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
38779 2000 RH22 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
38780 2000 RX30 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38781 2000 RN31 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38782 2000 RP31 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
38783 2000 RU35 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
38784 2000 RT42 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
38785 2000 RR43 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
38786 2000 RG45 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38787 2000 RU45 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
38788 2000 RW45 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
38789 2000 RB46 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
38790 2000 RE46 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
38791 2000 RU46 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
38792 2000 RA49 04/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
38793 2000 RY49 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38794 2000 RC50 05/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
38795 2000 RA51 05/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
38796 2000 RK51 05/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
38797 2000 RW51 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38798 2000 RB54 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
38799 2000 RE54 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38800 2000 RA55 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL