Danh sách tiểu hành tinh/38301–38400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
38301 1999 RH92 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
38302 1999 RL92 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
38303 1999 RB93 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
38304 1999 RJ93 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38305 1999 RM96 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
38306 1999 RB99 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
38307 1999 RM102 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38308 1999 RY102 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
38309 1999 RP103 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
38310 1999 RH105 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38311 1999 RV106 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
38312 1999 RO107 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
38313 1999 RV111 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
38314 1999 RR112 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38315 1999 RS112 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
38316 1999 RB113 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38317 1999 RJ115 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38318 1999 RM116 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38319 1999 RG117 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
38320 1999 RT120 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
38321 1999 RQ121 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
38322 1999 RU126 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
38323 1999 RB127 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38324 1999 RA128 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38325 1999 RD128 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38326 1999 RU128 09/09/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
38327 1999 RX128 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38328 1999 RZ128 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38329 1999 RO129 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
38330 1999 RN130 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38331 1999 RT130 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
38332 1999 RF131 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38333 1999 RE132 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
38334 1999 RK133 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
38335 1999 RN134 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38336 1999 RZ134 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38337 1999 RP136 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38338 1999 RA137 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38339 1999 RH137 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38340 1999 RO137 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38341 1999 RB139 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
38342 1999 RT139 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38343 1999 RG140 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38344 1999 RS140 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
38345 1999 RO141 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38346 1999 RL143 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
38347 1999 RS143 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
38348 1999 RQ145 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
38349 1999 RJ149 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
38350 1999 RS149 09/09/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
38351 1999 RQ150 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
38352 1999 RF151 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
38353 1999 RL151 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
38354 1999 RM151 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38355 1999 RB152 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38356 1999 RS152 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
38357 1999 RE154 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
38358 1999 RG154 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
38359 1999 RJ154 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38360 1999 RM154 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38361 1999 RY154 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
38362 1999 RW155 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
38363 1999 RS156 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
38364 1999 RT157 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
38365 1999 RE158 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
38366 1999 RF158 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
38367 1999 RZ162 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
38368 1999 RQ164 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
38369 1999 RX164 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
38370 1999 RB165 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
38371 1999 RO167 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
38372 1999 RK168 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
38373 1999 RG172 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
38374 1999 RY172 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38375 1999 RC173 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38376 1999 RH174 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38377 1999 RM174 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
38378 1999 RK175 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
38379 1999 RQ175 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38380 1999 RR175 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
38381 1999 RV175 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38382 1999 RZ175 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
38383 1999 RF176 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
38384 1999 RX180 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38385 1999 RT181 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
38386 1999 RH182 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
38387 1999 RB184 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38388 1999 RG186 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38389 1999 RJ187 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
38390 1999 RO187 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
38391 1999 RD188 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38392 1999 RQ189 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
38393 1999 RD191 11/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
38394 1999 RY192 13/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
38395 1999 RR193 15/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
38396 1999 RU193 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
38397 1999 RY193 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
38398 1999 RC195 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
38399 1999 RO196 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
38400 1999 RX196 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
38301 1999 RH92 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
38302 1999 RL92 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
38303 1999 RB93 07/09/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
38304 1999 RJ93 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38305 1999 RM96 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
38306 1999 RB99 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
38307 1999 RM102 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38308 1999 RY102 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
38309 1999 RP103 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
38310 1999 RH105 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38311 1999 RV106 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
38312 1999 RO107 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
38313 1999 RV111 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
38314 1999 RR112 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38315 1999 RS112 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
38316 1999 RB113 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38317 1999 RJ115 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38318 1999 RM116 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38319 1999 RG117 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
38320 1999 RT120 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
38321 1999 RQ121 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
38322 1999 RU126 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
38323 1999 RB127 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38324 1999 RA128 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38325 1999 RD128 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
38326 1999 RU128 09/09/1999 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
38327 1999 RX128 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
38328 1999 RZ128 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38329 1999 RO129 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
38330 1999 RN130 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38331 1999 RT130 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
38332 1999 RF131 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38333 1999 RE132 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
38334 1999 RK133 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
38335 1999 RN134 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38336 1999 RZ134 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38337 1999 RP136 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38338 1999 RA137 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38339 1999 RH137 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
38340 1999 RO137 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38341 1999 RB139 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
38342 1999 RT139 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
38343 1999 RG140 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38344 1999 RS140 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
38345 1999 RO141 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
38346 1999 RL143 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
38347 1999 RS143 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
38348 1999 RQ145 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
38349 1999 RJ149 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
38350 1999 RS149 09/09/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
38351 1999 RQ150 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
38352 1999 RF151 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
38353 1999 RL151 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
38354 1999 RM151 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38355 1999 RB152 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
38356 1999 RS152 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
38357 1999 RE154 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
38358 1999 RG154 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
38359 1999 RJ154 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38360 1999 RM154 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
38361 1999 RY154 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
38362 1999 RW155 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
38363 1999 RS156 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
38364 1999 RT157 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
38365 1999 RE158 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
38366 1999 RF158 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
38367 1999 RZ162 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
38368 1999 RQ164 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
38369 1999 RX164 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
38370 1999 RB165 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
38371 1999 RO167 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
38372 1999 RK168 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
38373 1999 RG172 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
38374 1999 RY172 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38375 1999 RC173 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38376 1999 RH174 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
38377 1999 RM174 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
38378 1999 RK175 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
38379 1999 RQ175 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
38380 1999 RR175 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
38381 1999 RV175 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
38382 1999 RZ175 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
38383 1999 RF176 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
38384 1999 RX180 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
38385 1999 RT181 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
38386 1999 RH182 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
38387 1999 RB184 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
38388 1999 RG186 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
38389 1999 RJ187 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
38390 1999 RO187 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
38391 1999 RD188 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
38392 1999 RQ189 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
38393 1999 RD191 11/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
38394 1999 RY192 13/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
38395 1999 RR193 15/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
38396 1999 RU193 07/09/1999 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
38397 1999 RY193 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
38398 1999 RC195 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
38399 1999 RO196 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
38400 1999 RX196 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL