Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/383701–383800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
383701 2007 TT426 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
383702 2007 TK436 04/09/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
383703 2007 TK441 10/10/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
383704 2007 TV441 08/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
383705 2007 TT444 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
383706 2007 TA445 13/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
383707 2007 TN445 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
383708 2007 TX449 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
383709 2007 TY450 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
383710 2007 UB 16/10/2007 Mayhill A. Lowe 3,5 km MPC · JPL
383711 2007 UG5 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
383712 2007 UG8 16/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
383713 2007 UW24 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
383714 2007 UU37 19/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
383715 2007 UL43 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
383716 2007 UY45 19/10/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
383717 2007 UA46 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
383718 2007 UD48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
383719 2007 UN59 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
383720 2007 UW72 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
383721 2007 UD77 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
383722 2007 UN79 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
383723 2007 UR81 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
383724 2007 UJ87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
383725 2007 UE89 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
383726 2007 UD94 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
383727 2007 UK99 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
383728 2007 UF100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
383729 2007 UU120 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383730 2007 UW122 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
383731 2007 US128 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
383732 2007 UH136 16/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
383733 2007 UC140 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
383734 2007 VS4 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
383735 2007 VA11 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
383736 2007 VR13 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
383737 2007 VW14 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
383738 2007 VA30 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
383739 2007 VD33 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
383740 2007 VY47 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
383741 2007 VN50 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
383742 2007 VM54 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
383743 2007 VB61 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
383744 2007 VA84 05/11/2007 XuYi PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
383745 2007 VL90 04/11/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
383746 2007 VA93 03/11/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
383747 2007 VO95 08/11/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
383748 2007 VO97 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
383749 2007 VD114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
383750 2007 VS117 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
383751 2007 VH118 04/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
383752 2007 VR122 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
383753 2007 VH146 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
383754 2007 VF148 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
383755 2007 VP169 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
383756 2007 VQ186 12/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 4,2 km MPC · JPL
383757 2007 VQ190 05/11/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
383758 2007 VH201 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
383759 2007 VY217 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383760 2007 VT221 26/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
383761 2007 VJ227 12/11/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
383762 2007 VE228 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
383763 2007 VL232 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
383764 2007 VE233 07/11/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
383765 2007 VT233 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
383766 2007 VU237 11/11/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
383767 2007 VV239 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
383768 2007 VU241 12/11/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
383769 2007 VF242 05/11/2007 XuYi PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
383770 2007 VO250 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
383771 2007 VM255 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
383772 2007 VP287 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
383773 2007 VT298 11/11/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
383774 2007 VY299 12/11/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
383775 2007 VC301 15/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
383776 2007 VJ303 02/11/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
383777 2007 VK309 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
383778 2007 VX315 08/11/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
383779 2007 VP318 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
383780 2007 VB320 14/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
383781 2007 VV322 02/11/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
383782 2007 VH323 02/11/2007 Purple Mountain PMO NEO 4,0 km MPC · JPL
383783 2007 VH330 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
383784 2007 VP332 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
383785 2007 WQ 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
383786 2007 WX6 18/11/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
383787 2007 WQ10 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
383788 2007 WS13 18/11/2007 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
383789 2007 WN18 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
383790 2007 WX18 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
383791 2007 WV22 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
383792 2007 WX41 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
383793 2007 WH42 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
383794 2007 WX44 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
383795 2007 WD48 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
383796 2007 WO49 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
383797 2007 XX 03/12/2007 Kanab E. E. Sheridan 2,8 km MPC · JPL
383798 2007 XK5 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
383799 2007 XO34 02/11/2007 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
383800 2007 YO21 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL