Danh sách tiểu hành tinh/379501–379600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
379501 2010 FR87 26/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
379502 2010 FW91 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
379503 2010 FM101 21/03/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
379504 2010 GB74 14/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
379505 2010 GX99 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
379506 2010 GN105 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
379507 2010 GL135 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379508 2010 GU157 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
379509 2010 GC159 05/04/2010 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
379510 2010 GC161 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
379511 2010 HC1 18/04/2010 WISE WISE 11 km MPC · JPL
379512 2010 HJ63 26/04/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
379513 2010 JG35 04/05/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
379514 2010 JW78 11/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
379515 2010 JD113 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
379516 2010 LM6 01/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
379517 2010 LH33 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
379518 2010 LB49 08/06/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
379519 2010 LS68 09/06/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
379520 2010 OS23 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
379521 2010 OR86 27/07/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
379522 2010 UV4 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
379523 2010 UY66 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
379524 2010 UP76 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
379525 2010 UC93 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
379526 2010 UH104 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
379527 2010 US106 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379528 2010 VW23 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
379529 2010 VM71 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
379530 2010 VL112 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
379531 2010 WP10 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
379532 2010 WW45 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
379533 2010 WV55 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
379534 2010 WO58 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
379535 2010 WS60 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
379536 2010 WP63 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
379537 2010 WT72 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
379538 2010 XP15 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
379539 2010 XA48 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
379540 2010 XW62 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
379541 2011 AN 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
379542 2011 AQ3 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
379543 2011 AZ7 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
379544 2011 AQ14 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
379545 2011 AC15 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379546 2011 AJ15 09/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
379547 2011 AR19 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
379548 2011 AN21 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379549 2011 AT21 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
379550 2011 AE24 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
379551 2011 AN24 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
379552 2011 AT32 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
379553 2011 AU34 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
379554 2011 AR41 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
379555 2011 AU44 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
379556 2011 AA47 21/01/2004 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
379557 2011 AR53 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
379558 2011 AL56 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379559 2011 AF57 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
379560 2011 AL66 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
379561 2011 AR66 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
379562 2011 AK69 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
379563 2011 AJ72 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
379564 2011 AE78 19/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
379565 2011 AS79 22/01/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
379566 2011 BA2 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
379567 2011 BC3 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
379568 2011 BL4 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
379569 2011 BK8 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
379570 2011 BY14 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
379571 2011 BH25 16/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
379572 2011 BD32 19/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
379573 2011 BB33 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
379574 2011 BW37 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
379575 2011 BD43 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
379576 2011 BP45 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
379577 2011 BV50 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
379578 2011 BS52 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
379579 2011 BM54 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
379580 2011 BD63 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
379581 2011 BC67 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
379582 2011 BM68 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379583 2011 BY71 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
379584 2011 BO80 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
379585 2011 BF83 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
379586 2011 BG84 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379587 2011 BE100 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
379588 2011 BO114 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
379589 2011 BT115 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
379590 2011 BE139 15/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379591 2011 CZ1 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
379592 2011 CZ2 28/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
379593 2011 CX12 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
379594 2011 CS15 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
379595 2011 CY18 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
379596 2011 CF19 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
379597 2011 CS33 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
379598 2011 CW33 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
379599 2011 CY37 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
379600 2011 CB42 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL