Danh sách tiểu hành tinh/379401–379500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
379401 2010 AH8 06/01/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
379402 2010 AL8 06/01/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
379403 2010 AA10 06/01/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
379404 2010 AH23 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
379405 2010 AU32 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
379406 2010 AY40 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
379407 2010 AX41 06/01/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
379408 2010 AA42 06/01/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
379409 2010 AD43 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
379410 2010 AP50 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
379411 2010 AW56 10/12/2009 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
379412 2010 AO59 06/01/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
379413 2010 AA61 10/01/2010 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
379414 2010 AU67 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
379415 2010 AB71 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
379416 2010 AV73 27/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
379417 2010 AY73 15/01/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
379418 2010 AE74 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379419 2010 AD75 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
379420 2010 AP75 10/01/2010 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
379421 2010 AF77 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
379422 2010 AW77 06/01/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
379423 2010 AB122 14/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
379424 2010 BW 17/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 2,8 km MPC · JPL
379425 2010 BK6 17/01/2010 Siding Spring SSS 6,2 km MPC · JPL
379426 2010 BF10 16/01/2010 WISE WISE 6,5 km MPC · JPL
379427 2010 BV93 27/01/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
379428 2010 CL5 09/02/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
379429 2010 CK11 06/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
379430 2010 CF18 12/02/2010 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,3 km MPC · JPL
379431 2010 CU25 09/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
379432 2010 CB26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
379433 2010 CS34 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
379434 2010 CH35 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
379435 2010 CX41 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
379436 2010 CK43 16/01/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
379437 2010 CD53 14/02/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
379438 2010 CE57 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
379439 2010 CH61 09/02/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
379440 2010 CW67 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
379441 2010 CV70 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
379442 2010 CD80 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
379443 2010 CV80 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
379444 2010 CE81 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
379445 2010 CX81 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
379446 2010 CK85 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
379447 2010 CZ92 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
379448 2010 CM95 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
379449 2010 CN98 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
379450 2010 CY98 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379451 2010 CV100 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
379452 2010 CD114 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
379453 2010 CH117 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379454 2010 CG118 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
379455 2010 CP141 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
379456 2010 CW144 13/02/2010 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
379457 2010 CD155 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
379458 2010 CG156 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
379459 2010 CH157 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
379460 2010 CS159 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
379461 2010 CP161 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
379462 2010 CG165 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
379463 2010 CK172 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379464 2010 CA177 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379465 2010 CE177 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
379466 2010 CJ183 15/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
379467 2010 CV183 15/02/2010 Haleakala Pan-STARRS 4,7 km MPC · JPL
379468 2010 CC185 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
379469 2010 CM185 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
379470 2010 DQ4 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
379471 2010 DG34 20/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
379472 2010 DT40 16/02/2010 Haleakala M. Micheli 3,1 km MPC · JPL
379473 2010 DC42 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
379474 2010 DA47 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
379475 2010 DB47 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
379476 2010 DU76 17/02/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
379477 2010 DE79 18/02/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
379478 2010 DE86 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
379479 2010 EH10 04/03/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
379480 2010 EQ35 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
379481 2010 ET45 15/03/2010 Dauban F. Kugel 3,7 km MPC · JPL
379482 2010 EZ77 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
379483 2010 EP91 20/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
379484 2010 EB98 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
379485 2010 EL98 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
379486 2010 EB106 13/03/2010 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
379487 2010 ED107 12/03/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
379488 2010 EK107 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
379489 2010 EZ107 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
379490 2010 EB112 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
379491 2010 EQ127 12/03/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
379492 2010 EH139 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
379493 2010 ER139 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
379494 2010 EK141 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
379495 2010 EN143 09/03/2010 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
379496 2010 ER143 15/03/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
379497 2010 FN21 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
379498 2010 FZ30 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
379499 2010 FE53 20/12/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
379500 2010 FU56 20/03/2010 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL