Danh sách tiểu hành tinh/378301–378400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
378301 2007 EH200 12/03/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
378302 2007 EE212 08/03/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
378303 2007 EP214 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
378304 2007 EN217 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,0 km MPC · JPL
378305 2007 FC1 18/03/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
378306 2007 FB11 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
378307 2007 FO12 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
378308 2007 FD14 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
378309 2007 FK21 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
378310 2007 FB27 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378311 2007 FR36 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378312 2007 FY43 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
378313 2007 FF45 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
378314 2007 FV46 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378315 2007 FL47 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
378316 2007 FM49 20/03/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
378317 2007 FA50 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
378318 2007 GC4 11/04/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
378319 2007 GM5 14/04/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
378320 2007 GR6 17/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
378321 2007 GC17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378322 2007 GX26 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
378323 2007 GS36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378324 2007 GO37 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378325 2007 GT40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
378326 2007 GH45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378327 2007 GA46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
378328 2007 GQ55 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
378329 2007 GG56 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
378330 2007 GO64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
378331 2007 GX64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
378332 2007 GY75 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
378333 2007 HW6 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
378334 2007 HM9 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
378335 2007 HS9 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
378336 2007 HM13 18/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
378337 2007 HP31 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
378338 2007 HX31 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378339 2007 HB35 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
378340 2007 HV42 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
378341 2007 HV47 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
378342 2007 HP48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
378343 2007 HR51 19/11/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
378344 2007 HS59 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
378345 2007 HQ63 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
378346 2007 HN69 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
378347 2007 HS80 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
378348 2007 HA83 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
378349 2007 HK87 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
378350 2007 HP87 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
378351 2007 HF97 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
378352 2007 JC9 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
378353 2007 JR21 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
378354 2007 JU23 08/05/2007 Lulin Observatory LUSS 2,2 km MPC · JPL
378355 2007 KG2 18/05/2007 Antares ARO 15 km MPC · JPL
378356 2007 KL2 19/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,3 km MPC · JPL
378357 2007 KS3 23/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
378358 2007 LD 07/06/2007 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
378359 2007 LX2 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
378360 2007 LH7 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
378361 2007 LA14 30/09/2005 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
378362 2007 LZ15 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
378363 2007 LK17 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
378364 2007 LU24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
378365 2007 LL25 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
378366 2007 MR2 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
378367 2007 MB5 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
378368 2007 MR5 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
378369 2007 ME16 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378370 Orton 2007 ON5 24/07/2007 Wrightwood J. W. Young 3,7 km MPC · JPL
378371 2007 PH13 08/08/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
378372 2007 PA14 08/08/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
378373 2007 PU14 08/08/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
378374 2007 PP23 09/06/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
378375 2007 PZ23 12/08/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
378376 2007 PM25 13/08/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
378377 2007 PY29 08/08/2007 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
378378 2007 PF34 13/08/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
378379 2007 QM 16/08/2007 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
378380 2007 QN10 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
378381 2007 QG13 21/08/2007 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
378382 2007 QB14 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
378383 2007 QN14 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
378384 2007 QR14 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
378385 2007 QB15 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
378386 2007 QH15 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
378387 2007 QR16 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
378388 2007 QW17 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
378389 2007 RL3 03/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
378390 2007 RX6 08/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
378391 2007 RX28 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
378392 2007 RP29 04/09/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
378393 2007 RG31 05/09/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
378394 2007 RC40 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
378395 2007 RU45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
378396 2007 RO46 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
378397 2007 RQ52 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
378398 2007 RN53 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
378399 2007 RY55 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
378400 2007 RM59 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL