Danh sách tiểu hành tinh/376001–376100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
376001 2010 AF5 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
376002 2010 AT11 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376003 2010 AD17 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
376004 2010 AM21 06/01/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
376005 2010 AN25 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
376006 2010 AV25 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
376007 2010 AL27 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
376008 2010 AB33 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
376009 2010 AK33 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
376010 2010 AB37 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
376011 2010 AR39 09/01/2010 Nazaret G. Muler 3,7 km MPC · JPL
376012 2010 AS40 12/01/2010 Bisei SG Center BATTeRS 2,8 km MPC · JPL
376013 2010 AB41 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
376014 2010 AQ41 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
376015 2010 AT46 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
376016 2010 AQ64 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
376017 2010 AC68 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
376018 2010 AD68 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
376019 2010 AZ69 12/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
376020 2010 AE70 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
376021 2010 AQ76 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
376022 2010 AW76 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
376023 2010 AJ80 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
376024 2010 AD87 08/01/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
376025 2010 BK1 17/01/2010 Dauban F. Kugel 2,8 km MPC · JPL
376026 2010 BR46 19/01/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
376027 2010 CH2 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
376028 2010 CX11 06/02/2010 Mayhill A. Lowe 2,8 km MPC · JPL
376029 Blahová 2010 CX11 12/02/2010 Mayhill S. Kürti 3,9 km MPC · JPL
376030 2010 CA20 06/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
376031 2010 CF22 09/02/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
376032 2010 CA35 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
376033 2010 CB51 13/02/2010 WISE WISE 6,0 km MPC · JPL
376034 2010 CJ60 14/02/2010 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
376035 2010 CL81 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
376036 2010 CC100 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
376037 2010 CH111 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
376038 2010 CL115 31/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
376039 2010 CU128 09/02/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
376040 2010 CM137 18/11/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
376041 2010 CX145 14/02/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
376042 2010 CB146 15/02/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
376043 2010 CP147 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
376044 2010 CK149 11/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
376045 2010 CG152 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
376046 2010 CD165 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
376047 2010 DN10 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
376048 2010 DW27 18/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
376049 2010 DS38 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
376050 2010 DW42 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
376051 2010 EK30 09/03/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,6 km MPC · JPL
376052 2010 EH44 13/03/2010 Črni Vrh Črni Vrh 5,1 km MPC · JPL
376053 2010 EM80 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
376054 2010 EL111 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
376055 2010 EO113 04/03/2010 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
376056 2010 EJ127 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
376057 2010 EH147 08/03/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
376058 2010 FX7 16/03/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
376059 2010 FY14 17/03/2010 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
376060 2010 FT16 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
376061 2010 FF82 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
376062 2010 GU28 20/01/2009 Catalina CSS 8,3 km MPC · JPL
376063 2010 GT134 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
376064 2010 GX141 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
376065 2010 GR144 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
376066 2010 GT145 06/04/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
376067 2010 HY30 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
376068 2010 JQ5 29/12/2003 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
376069 2010 LP62 11/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
376070 2010 NA40 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
376071 2010 OE49 22/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
376072 2010 TF149 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
376073 2010 TO179 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
376074 2010 US30 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
376075 2010 UY35 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
376076 2010 UF36 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
376077 2010 UN52 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
376078 2010 UV61 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
376079 2010 UU72 13/12/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
376080 2010 UL77 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
376081 2010 UK92 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
376082 2010 VS16 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
376083 2010 VR19 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
376084 Annettepeter 2010 VW20 03/11/2010 Tzec Maun E. Schwab 840 m MPC · JPL
376085 2010 VQ47 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
376086 2010 VK53 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
376087 2010 VX81 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
376088 2010 VN84 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
376089 2010 VA106 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
376090 2010 VM117 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
376091 2010 VF119 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
376092 2010 VP159 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
376093 2010 VA161 05/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
376094 2010 VB166 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
376095 2010 VB168 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
376096 2010 VH169 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
376097 2010 VA171 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
376098 2010 VJ174 24/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
376099 2010 VP184 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
376100 2010 VB192 04/11/2010 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL