Danh sách tiểu hành tinh/373001–373100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
373001 2011 CW96 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
373002 2011 CD97 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373003 2011 CF106 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
373004 2011 CP107 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
373005 2011 DA 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
373006 2011 DG2 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
373007 2011 DL2 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
373008 2011 DT3 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
373009 2011 DV5 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
373010 2011 DP8 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
373011 2011 DU8 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
373012 2011 DF9 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
373013 2011 DW9 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
373014 2011 DU10 05/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
373015 2011 DC13 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
373016 2011 DO14 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
373017 2011 DR20 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
373018 2011 DE30 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
373019 2011 DK35 01/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
373020 2011 DA36 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
373021 2011 DO37 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
373022 2011 DO39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
373023 2011 DF40 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373024 2011 DA41 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
373025 2011 DG41 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
373026 2011 DD45 03/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
373027 2011 DM50 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
373028 2011 EF2 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
373029 2011 EZ7 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
373030 2011 EM8 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
373031 2011 EF12 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
373032 2011 EM23 30/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
373033 2011 EO25 03/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
373034 2011 EH26 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373035 2011 EJ27 22/12/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
373036 2011 EU28 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
373037 2011 ER30 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
373038 2011 EO37 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
373039 2011 EK42 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
373040 2011 EV51 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
373041 2011 EB53 16/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
373042 2011 ES54 30/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
373043 2011 EL55 07/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
373044 2011 EM59 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
373045 2011 EM60 31/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
373046 2011 EV62 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
373047 2011 EU65 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
373048 2011 EF66 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
373049 2011 EZ66 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
373050 2011 EB72 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
373051 2011 EK74 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
373052 2011 EG81 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
373053 2011 EA82 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
373054 2011 EA84 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
373055 2011 EQ85 03/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
373056 2011 FE 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
373057 2011 FA7 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
373058 2011 FK10 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
373059 2011 FY10 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
373060 2011 FT15 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
373061 2011 FV27 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
373062 2011 FM34 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
373063 2011 FC37 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
373064 2011 FJ37 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
373065 2011 FC41 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
373066 2011 FT43 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
373067 2011 FD51 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
373068 2011 FV55 15/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
373069 2011 FD63 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
373070 2011 FW65 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
373071 2011 FU66 02/04/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
373072 2011 FJ69 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
373073 2011 FE72 11/02/2011 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
373074 2011 FM74 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
373075 2011 FU81 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
373076 2011 FE82 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
373077 2011 FH88 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
373078 2011 FE90 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
373079 2011 FB91 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373080 2011 FJ95 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
373081 2011 FL95 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
373082 2011 FA97 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
373083 2011 FZ97 05/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
373084 2011 FL102 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
373085 2011 FD120 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373086 2011 FR126 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
373087 2011 FM130 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
373088 2011 FO132 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
373089 2011 FV132 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
373090 2011 FD134 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
373091 2011 FV134 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
373092 2011 FB141 06/04/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
373093 2011 FO146 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373094 2011 FR147 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
373095 2011 FB148 01/02/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
373096 2011 FU148 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
373097 2011 FR150 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
373098 2011 FN156 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
373099 2011 GX9 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373100 2011 GS17 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL