Danh sách tiểu hành tinh/369301–369400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
369301 2009 SK37 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369302 2009 SY38 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
369303 2009 SE39 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
369304 2009 SM45 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
369305 2009 SO45 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
369306 2009 SS45 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
369307 2009 SL46 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369308 2009 SQ48 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369309 2009 SZ60 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
369310 2009 SB67 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369311 2009 SS75 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
369312 2009 SA81 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
369313 2009 SV92 18/09/2009 Purple Mountain PMO NEO 980 m MPC · JPL
369314 2009 SL101 18/09/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
369315 2009 SR102 23/09/2009 Taunus S. Karge, R. Kling 1,7 km MPC · JPL
369316 2009 SU103 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369317 2009 ST113 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369318 2009 SS118 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
369319 2009 ST118 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
369320 2009 SM136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369321 2009 SH138 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
369322 2009 SB140 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369323 2009 SY140 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
369324 2009 SE142 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369325 2009 SW183 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369326 2009 SW201 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369327 2009 SD244 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
369328 2009 SD249 17/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
369329 2009 SH253 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369330 2009 SM257 15/08/2009 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
369331 2009 SN257 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
369332 2009 SQ257 21/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
369333 2009 SO258 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
369334 2009 SW269 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
369335 2009 SS279 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369336 2009 SN284 25/09/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
369337 2009 SW292 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369338 2009 SJ319 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369339 2009 SD321 30/07/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
369340 2009 SY322 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
369341 2009 SC326 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
369342 2009 SX331 20/09/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
369343 2009 SN332 21/09/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
369344 2009 SU333 16/09/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
369345 2009 SQ334 25/09/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
369346 2009 SO337 28/09/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
369347 2009 SG340 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
369348 2009 SJ340 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
369349 2009 SV344 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
369350 2009 SK350 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
369351 2009 SM352 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
369352 2009 SY352 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
369353 2009 TU12 11/10/2009 Dauban F. Kugel 980 m MPC · JPL
369354 2009 TN26 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
369355 2009 TT27 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
369356 2009 TP29 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
369357 2009 TC35 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
369358 2009 TW37 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,1 km MPC · JPL
369359 2009 UE6 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
369360 2009 UC9 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
369361 2009 UR11 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
369362 2009 UW20 22/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 1,4 km MPC · JPL
369363 2009 UC27 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
369364 2009 UW32 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
369365 2009 US33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
369366 2009 UU33 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
369367 2009 UQ39 22/10/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
369368 2009 UU53 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
369369 2009 UD57 14/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
369370 2009 UP94 21/10/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
369371 2009 UW107 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
369372 2009 UT109 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
369373 2009 UK116 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
369374 2009 UP117 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
369375 2009 UH132 16/10/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
369376 2009 UB137 27/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
369377 2009 UE139 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
369378 2009 UM140 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
369379 2009 UF143 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
369380 2009 UD146 28/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
369381 2009 UX149 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
369382 2009 UX151 18/10/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
369383 2009 US152 17/10/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
369384 2009 UD154 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
369385 2009 UW154 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
369386 2009 VR6 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
369387 2009 VA17 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
369388 2009 VR33 10/11/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
369389 2009 VS33 10/11/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
369390 2009 VQ62 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369391 2009 VB64 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
369392 2009 VJ76 15/11/2009 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
369393 2009 VE79 10/11/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
369394 2009 VT82 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
369395 2009 VZ82 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
369396 2009 VC87 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
369397 2009 VP105 12/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
369398 2009 VS112 15/11/2009 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
369399 2009 VQ115 15/11/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
369400 2009 WS7 18/11/2009 Tzec Maun D. Chestnov, A. Novichonok 1,3 km MPC · JPL