Danh sách tiểu hành tinh/366701–366800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
366701 2003 WC67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
366702 2003 WX83 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
366703 2003 WP85 20/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
366704 2003 WH88 24/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
366705 2003 WQ88 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
366706 2003 WN123 20/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
366707 2003 WA130 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
366708 2003 WL135 21/11/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
366709 2003 WV136 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
366710 2003 WP144 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
366711 2003 WJ154 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
366712 2003 WM155 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
366713 2003 WP172 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
366714 2003 XU10 05/12/2003 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
366715 2003 XZ23 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
366716 2003 XZ30 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
366717 2003 XL34 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
366718 2003 XP37 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
366719 2003 YQ11 17/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
366720 2003 YL27 17/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,3 km MPC · JPL
366721 2003 YD47 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
366722 2003 YL87 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
366723 2003 YF109 22/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
366724 2003 YH127 27/12/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
366725 2003 YM133 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
366726 2003 YL180 21/12/2003 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
366727 2004 BS26 16/01/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
366728 2004 BC66 22/01/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
366729 2004 BD76 24/01/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
366730 2004 BG103 31/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
366731 2004 BA108 28/01/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
366732 2004 BY109 28/01/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
366733 2004 BG121 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
366734 2004 CQ24 12/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
366735 2004 EW12 11/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
366736 2004 EH37 13/03/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
366737 2004 FE32 30/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
366738 2004 FQ82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
366739 2004 FN116 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
366740 2004 GM1 10/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
366741 2004 GJ21 11/04/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
366742 2004 HA27 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
366743 2004 JE4 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
366744 2004 KK13 10/05/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
366745 2004 KT13 21/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
366746 2004 LJ 09/06/2004 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL
366747 2004 NM12 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
366748 2004 PO 05/08/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
366749 2004 PR 06/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
366750 2004 PX6 06/08/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
366751 2004 PF33 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
366752 2004 PA47 08/08/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
366753 2004 PR70 08/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
366754 2004 PW84 30/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
366755 2004 RO7 06/09/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
366756 2004 RG31 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
366757 2004 RD39 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
366758 2004 RU80 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
366759 2004 RF88 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366760 2004 RO98 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
366761 2004 RZ117 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366762 2004 RE122 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
366763 2004 RR140 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
366764 2004 RX142 08/09/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
366765 2004 RP161 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
366766 2004 RR165 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
366767 2004 RZ203 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
366768 2004 RR211 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
366769 2004 RY213 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
366770 2004 RF217 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
366771 2004 RK308 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
366772 2004 RE312 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
366773 2004 RP346 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
366774 2004 TB18 08/10/2004 Palomar NEAT APO 860 m MPC · JPL
366775 2004 TP91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
366776 2004 TH136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
366777 2004 TX148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
366778 2004 TM155 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366779 2004 TH158 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
366780 2004 TT160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
366781 2004 TL167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
366782 2004 TW167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
366783 2004 TL224 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
366784 2004 TO242 06/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
366785 2004 TN293 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
366786 2004 TD305 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
366787 2004 TO323 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
366788 2004 UK7 21/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
366789 2004 VW1 02/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
366790 2004 VB40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
366791 2004 VQ46 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
366792 2004 VK54 04/11/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
366793 2004 VA57 04/11/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
366794 2004 VS59 09/11/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
366795 2004 VA61 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
366796 2004 VA72 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
366797 2004 VQ101 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366798 2004 WQ2 19/11/2004 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
366799 2004 XX80 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
366800 2004 XH107 11/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL