Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/366001–366100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
366001 2012 BT100 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
366002 2012 BB101 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
366003 2012 BJ102 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
366004 2012 BV102 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
366005 2012 BO103 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
366006 2012 BF107 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
366007 2012 BB109 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
366008 2012 BQ109 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
366009 2012 BA113 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
366010 2012 BQ118 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
366011 2012 BY120 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
366012 2012 BR126 19/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
366013 2012 BU126 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
366014 2012 BP127 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,7 km MPC · JPL
366015 2012 BH128 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
366016 2012 BK128 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
366017 2012 BW129 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
366018 2012 BZ129 03/02/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
366019 2012 BC130 13/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
366020 2012 BL130 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
366021 2012 BP130 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
366022 2012 BR133 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
366023 2012 BZ133 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
366024 2012 BE135 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366025 2012 BC136 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
366026 2012 BR138 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
366027 2012 BD139 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
366028 2012 BR139 26/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
366029 2012 BU139 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
366030 2012 BA143 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366031 2012 BX143 21/04/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
366032 2012 BV144 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
366033 2012 BO147 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
366034 2012 BO148 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366035 2012 BC149 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366036 2012 BF149 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
366037 2012 BZ149 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
366038 2012 BC151 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366039 2012 BZ151 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
366040 2012 BN152 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
366041 2012 CX 16/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
366042 2012 CS1 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
366043 2012 CJ5 14/07/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
366044 2012 CL5 19/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
366045 2012 CO5 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
366046 2012 CR7 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
366047 2012 CX7 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
366048 2012 CY8 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
366049 2012 CJ9 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
366050 2012 CZ10 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366051 2012 CA11 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366052 2012 CD11 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
366053 2012 CZ12 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
366054 2012 CP13 11/04/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
366055 2012 CS13 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
366056 2012 CP16 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
366057 2012 CD19 10/02/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
366058 2012 CA25 24/07/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
366059 2012 CX25 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
366060 2012 CH28 25/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
366061 2012 CG29 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
366062 2012 CF30 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
366063 2012 CF32 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
366064 2012 CO33 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
366065 2012 CP35 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366066 2012 CV35 09/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
366067 2012 CK36 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
366068 2012 CK37 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
366069 2012 CC38 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
366070 2012 CL38 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366071 2012 CF39 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
366072 2012 CK39 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
366073 2012 CQ39 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
366074 2012 CR39 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
366075 2012 CS39 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
366076 2012 CU41 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
366077 2012 CW41 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
366078 2012 CX41 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
366079 2012 CB42 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
366080 2012 CO42 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
366081 2012 CC43 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366082 2012 CE43 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
366083 2012 CF43 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
366084 2012 CB44 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
366085 2012 CM45 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
366086 2012 CS45 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
366087 2012 CC46 30/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
366088 2012 CD46 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
366089 2012 CF46 23/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
366090 2012 CR47 20/03/1999 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
366091 2012 CN48 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
366092 2012 CE51 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
366093 2012 CQ51 28/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
366094 2012 CG52 16/04/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
366095 2012 CL54 19/11/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
366096 2012 CQ55 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
366097 2012 CX56 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
366098 2012 CG57 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
366099 2012 DA5 15/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 870 m MPC · JPL
366100 2012 DG7 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL