Danh sách tiểu hành tinh/364501–364600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
364501 2007 EA61 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364502 2007 EV67 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
364503 2007 EV72 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
364504 2007 EL74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
364505 2007 EF75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
364506 2007 EX75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
364507 2007 EY88 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
364508 2007 EH89 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
364509 2007 EU92 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
364510 2007 EG96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
364511 2007 EY97 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
364512 2007 EE100 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364513 2007 EJ118 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
364514 2007 EU128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
364515 2007 EF132 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364516 2007 EK139 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
364517 2007 EC145 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
364518 2007 EJ148 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364519 2007 EE151 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364520 2007 EP152 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
364521 2007 EQ168 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
364522 2007 EX168 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
364523 2007 EQ180 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
364524 2007 EW181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
364525 2007 EC188 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
364526 2007 EW199 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
364527 2007 EJ201 09/03/2007 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
364528 2007 EP205 22/02/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
364529 2007 EL213 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364530 2007 EU216 15/03/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
364531 2007 FU2 16/03/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
364532 2007 FP22 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364533 2007 FH24 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
364534 2007 FD26 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
364535 2007 FW26 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364536 2007 FV27 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
364537 2007 FV31 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
364538 2007 FR42 20/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
364539 2007 FG43 27/03/2007 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
364540 2007 FD50 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
364541 2007 FJ50 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
364542 2007 GF1 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
364543 2007 GX2 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
364544 2007 GL6 11/04/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
364545 2007 GK7 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
364546 2007 GC12 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
364547 2007 GX18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
364548 2007 GN21 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
364549 2007 GJ26 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
364550 2007 GY31 20/03/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
364551 2007 GB32 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
364552 2007 GO35 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
364553 2007 GR56 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
364554 2007 GT58 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
364555 2007 GA75 14/04/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
364556 2007 GF76 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
364557 2007 GG76 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
364558 2007 HH12 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
364559 2007 HT16 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
364560 2007 HQ17 16/04/2007 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
364561 2007 HE30 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
364562 2007 HL62 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
364563 2007 JL19 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
364564 2007 JJ42 10/05/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
364565 2007 KK7 16/05/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
364566 Yurga 2007 PM8 10/08/2007 Nauchnij V. Rumyantsev 710 m MPC · JPL
364567 2007 PB13 08/08/2007 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
364568 2007 PU17 09/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
364569 2007 QJ5 16/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 700 m MPC · JPL
364570 2007 QL5 16/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 860 m MPC · JPL
364571 2007 RH10 03/09/2007 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
364572 2007 RS11 10/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 980 m MPC · JPL
364573 2007 RT22 03/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
364574 2007 RL27 12/08/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
364575 2007 RK29 04/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
364576 2007 RN32 05/09/2007 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
364577 Cachopito 2007 RC35 07/09/2007 La Cañada J. Lacruz 740 m MPC · JPL
364578 2007 RG37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
364579 2007 RW52 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
364580 2007 RB54 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
364581 2007 RM70 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
364582 2007 RP103 11/09/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
364583 2007 RU103 11/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
364584 2007 RL116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
364585 2007 RF118 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
364586 2007 RG119 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 670 m MPC · JPL
364587 2007 RJ119 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 940 m MPC · JPL
364588 2007 RG124 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
364589 2007 RZ134 12/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
364590 2007 RO141 13/09/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
364591 2007 RK144 14/09/2007 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
364592 2007 RA145 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
364593 2007 RT145 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
364594 2007 RF155 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
364595 2007 RX173 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
364596 2007 RO177 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
364597 2007 RC178 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
364598 2007 RB190 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
364599 2007 RT195 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
364600 2007 RG203 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL