Danh sách tiểu hành tinh/363201–363300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
363201 2001 US124 22/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
363202 2001 UX125 23/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
363203 2001 UY132 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
363204 2001 UK135 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
363205 2001 US151 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
363206 2001 UU155 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
363207 2001 UB163 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
363208 2001 UY163 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
363209 2001 UB174 18/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
363210 2001 UC212 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
363211 2001 UF218 25/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
363212 2001 UA220 18/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
363213 2001 UM227 16/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
363214 2001 UV227 19/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
363215 2001 UG229 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363216 2001 VF8 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
363217 2001 VT54 10/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
363218 2001 VM75 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
363219 2001 VH79 09/11/2001 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
363220 2001 VN80 10/11/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
363221 2001 VX81 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
363222 2001 VW82 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
363223 2001 VO112 12/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
363224 2001 VE122 13/11/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
363225 2001 VD126 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
363226 2001 WQ1 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
363227 2001 WY31 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
363228 2001 WR54 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
363229 2001 WW85 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
363230 2001 WX101 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
363231 2001 XH14 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
363232 2001 XV47 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
363233 2001 XR70 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
363234 2001 XU168 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363235 2001 XC227 15/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
363236 2001 XQ262 13/12/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
363237 2001 YX 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
363238 2001 YY3 22/12/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
363239 2001 YK149 19/12/2001 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
363240 2002 AA31 09/01/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
363241 2002 AO113 09/01/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
363242 2002 AB116 09/01/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
363243 2002 AQ129 14/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
363244 2002 AD130 08/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
363245 2002 AS169 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
363246 2002 AH179 14/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
363247 2002 BW4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
363248 2002 BE14 19/01/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
363249 2002 CS4 05/02/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
363250 2002 CK34 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
363251 2002 CZ68 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
363252 2002 CX84 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
363253 2002 CS119 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
363254 2002 CB124 07/02/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
363255 2002 CA199 10/02/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
363256 2002 CT200 10/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
363257 2002 CT246 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
363258 2002 CW264 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 680 m MPC · JPL
363259 2002 CX271 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
363260 2002 DY5 22/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
363261 2002 DO15 16/02/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
363262 2002 EK2 09/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
363263 2002 EN4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 2,0 km MPC · JPL
363264 2002 EO16 06/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
363265 2002 EL150 15/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
363266 2002 EC160 04/03/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
363267 2002 GS 03/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 370 m MPC · JPL
363268 2002 GC3 05/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
363269 2002 GD4 09/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
363270 2002 GE6 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
363271 2002 GR12 23/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
363272 2002 GE34 01/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
363273 2002 GP52 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
363274 2002 GW58 08/04/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
363275 2002 GG86 10/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
363276 2002 GB96 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
363277 2002 GJ107 11/04/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
363278 2002 GJ115 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
363279 2002 GY120 12/04/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
363280 2002 GS137 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
363281 2002 GW153 12/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
363282 2002 GJ160 15/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
363283 2002 GT169 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
363284 2002 GM181 13/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
363285 2002 GN181 02/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
363286 2002 GT184 12/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
363287 2002 GK185 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
363288 2002 HA17 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
363289 2002 JU31 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363290 2002 JS57 09/05/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
363291 2002 JK85 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
363292 2002 JY89 11/05/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
363293 2002 JU95 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
363294 2002 JT106 21/04/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
363295 2002 JO120 05/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
363296 2002 JG123 11/04/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
363297 2002 JZ123 06/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
363298 2002 KL3 18/05/2002 Socorro LINEAR APO 810 m MPC · JPL
363299 2002 LN6 01/06/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
363300 2002 LF40 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL