Danh sách tiểu hành tinh/360701–360800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
360701 2004 TP32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
360702 2004 TD33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
360703 2004 TD34 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
360704 2004 TX38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
360705 2004 TX50 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
360706 2004 TF52 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
360707 2004 TC56 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
360708 2004 TZ66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
360709 2004 TG74 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
360710 2004 TH79 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
360711 2004 TZ89 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
360712 2004 TL93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
360713 2004 TO102 06/10/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
360714 2004 TO103 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
360715 2004 TC107 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
360716 2004 TN109 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
360717 2004 TE120 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
360718 2004 TC130 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
360719 2004 TW131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
360720 2004 TG134 07/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
360721 2004 TX137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
360722 2004 TS139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
360723 2004 TD152 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
360724 2004 TD179 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
360725 2004 TT201 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
360726 2004 TD225 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
360727 2004 TN226 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
360728 2004 TZ237 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
360729 2004 TK247 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
360730 2004 TC273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
360731 2004 TT282 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
360732 2004 TH285 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
360733 2004 TM302 09/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
360734 2004 TL318 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
360735 2004 TH348 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
360736 2004 TP355 11/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
360737 2004 TF368 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
360738 2004 UD1 16/10/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,1 km MPC · JPL
360739 2004 UN5 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
360740 2004 UE11 21/10/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
360741 2004 VU17 03/11/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
360742 2004 VR18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
360743 2004 VN23 05/11/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
360744 2004 VB30 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
360745 2004 VG30 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
360746 2004 VC39 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
360747 2004 VP66 04/11/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
360748 2004 VA71 07/11/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
360749 2004 VE76 12/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
360750 2004 WY5 19/11/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
360751 2004 XG48 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
360752 2004 XM57 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
360753 2004 XV78 10/12/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
360754 2004 XQ89 11/12/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
360755 2004 XG106 11/12/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
360756 2004 XF123 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360757 2004 XQ134 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360758 2004 XF137 15/12/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
360759 2004 XC164 03/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
360760 2004 XF167 03/11/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
360761 2004 XY180 15/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 910 m MPC · JPL
360762 FRIPON 2005 AT 04/01/2005 Vicques Jura Obs. 900 m MPC · JPL
360763 2005 AN1 01/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
360764 2005 AH49 16/12/2004 Uccle T. Pauwels 1,1 km MPC · JPL
360765 2005 BS2 17/01/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
360766 2005 BN9 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
360767 2005 BG38 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,2 km MPC · JPL
360768 2005 BQ40 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,1 km MPC · JPL
360769 2005 CT2 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
360770 2005 CV14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
360771 2005 CZ14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
360772 2005 CU16 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
360773 2005 CG73 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
360774 2005 CJ79 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
360775 2005 EK20 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
360776 2005 EB39 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
360777 2005 EU42 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
360778 2005 EK95 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
360779 2005 EP183 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
360780 2005 EM186 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
360781 2005 ES224 08/03/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
360782 2005 EK271 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
360783 2005 EG293 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
360784 2005 FA5 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
360785 2005 FQ8 22/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
360786 2005 GJ6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
360787 2005 GO24 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
360788 2005 GX31 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
360789 2005 GS40 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
360790 2005 GN42 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
360791 2005 GP47 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
360792 2005 GR57 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
360793 2005 GU58 03/04/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
360794 2005 GT87 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
360795 2005 GA98 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
360796 2005 GP103 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
360797 2005 GF114 09/04/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
360798 2005 GR127 04/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
360799 2005 GT131 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
360800 2005 GP150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL